Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) – το τμήμα της εβδομάδας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, T.K. 45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνο: (26510) 07265, 07277, 07294, 07336 Fax: (26510) 07064

 Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο οργανισμικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: 1) την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής, με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και 2) την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να βρίσκεται κοντά στην αιχμή της έρευνας, τόσο της βασικής, όσο και της εφαρμοσμένης, και κατά συνέπεια να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες επιδιώκει να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προάγει την παραγωγή νέας βασικής γνώσης, να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες βιολογικών διεργασιών και να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών είναι η προσπάθεια προς ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το τρίτο έτος σπουδών και η υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους. Στα πρώτα δύο εξάμηνα καλύπτεται εξ ολοκλήρου η βασική γνώση στη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Χημεία και την Πληροφορική ενώ παράλληλα οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές συνιστώσες της επιστήμης της Βιολογίας. Στα δύο εξάμηνα που ακολουθούν οι φοιτητές εισάγονται στην Οργανισμική Βιολογία, τη Βιοχημεία, τη Γενετική, την Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία και την Οικολογία. Στα επόμενα εξάμηνα συμπληρώνεται η εκπαίδευσή τους με τις βασικές γνώσεις τόσο στις μοριακές όσο και στις οργανισμικές επιστήμες, τη σύνδεσή τους με την Εξέλιξη αλλά και τη σημασία της τελευταίας για όλα τα γνωστικά πεδία της Βιολογίας ενώ παράλληλα διδάσκονται εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής.

Οι φοιτητές καθίστανται έτσι με προοδευτικό τρόπο, γνωσιολογικά ικανοί να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν τα μαθήματα επιλογής που τους προσφέρονται στο τρίτο, και ιδιαίτερα στο τέταρτο έτος, πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας με την οποία θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη λήψη του πτυχίου τους θα έχουν αποκτήσει σημαντική θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη γνώση στα θεμελιώδη γνωστικά πεδία της Βιολογίας και σε τεχνολογίες αιχμής.

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση, τόσο στα μαθήματα κορμού όσο και στα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, καθιστά τους πτυχιούχους ικανούς να κατανοούν βασικές και εξειδικευμένες βιολογικές διεργασίες σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, από τα μακρομόρια και τα κύτταρα έως τους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα, καθώς επίσης και να αναλύουν και να συνθέτουν τις επιμέρους θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο.

Η απόκτηση δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνολογιών εξασφαλίζεται και μέσω της εκπόνησης πειραματικής διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός έτους (δύο εξαμήνων). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας εφοδιάζει επαρκώς τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, τόσο γνωστικές, όσο και πρακτικές, στη χρήση και λειτουργία εργαλείων και οργάνων υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, καλλιεργεί την ικανότητά τους να αφομοιώνουν τη θεωρητική αποκτηθείσα γνώση, να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ερευνητικά πειράματα, να αναλύουν, να συνθέτουν και να ερμηνεύουν αποτελέσματα, και τέλος να διατυπώνουν συμπεράσματα και προτάσεις.

Η απόκτηση σημαντικής θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης, καθώς και πειραματικής εμπειρίας, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της κριτικής και συνθετικής σκέψης, αυξάνει την ικανότητα των αποφοίτων του Τμήματος τόσο για τη μετέπειτα αυτόνομη ερευνητική – επιστημονική τους πορεία/σταδιοδρομία και την ανάληψη θέσεων ευθύνης, όσο και για την ένταξή τους ως ολοκληρωμένους και υπεύθυνους επιστήμονες εντός ενός ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141875/Ζ1  (ΦΕΚ 3900 τ.Β΄/07.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το περιεχόμενο σπουδών ενός σύγχρονου Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, εκτός της παρεχόμενης γνώσης στην επιστήμη της Βιολογίας, είναι προσανατολισμένο ερευνητικά και τεχνολογικά σε σύγχρονα θέματα που περιλαμβάνουν:

  • Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
  • Τεχνολογίες αιχμής
  • Κοινωνικά προβλήματα

Ενδεικτικά τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος: Ιχθυοκαλλιέργειες, δασικές εκμεταλλεύσεις, δενδροκομία, ζωοτροφές, πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, γαλακτοκομικά προϊόντα, φαρμακευτικά φυτά, μελισσοκομία, οινοποιία. Τεχνολογίες αιχμής: Κλινικά και περιβαλλοντικά διαγνωστικά, εμβόλια, βιομηχανική μικροβιολογία, κυτταρικά εργοστάσια, βιοαντιδραστήρες, διαγονιδιακά είδη, νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέες διεργασίες, τεχνολογίες ζυμώσεων, βιομετασχηματισμοί, βιοτεχνολογία ζώων και φυτών, βιοαποικοδομήσιμα υλικά, ιστοκαλλιέργειες και νέου τύπου πειραματόζωα. Κοινωνικά προβλήματα: τεχνικές βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων, προστασία του περιβάλλοντος, εκτίμηση βιολογικών κινδύνων, ζητήματα βιοηθικής, κοινωνική αποδοχή της βιολογικής τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός από τους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Επιστημονικούς Κύκλους:

1) Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία

2) Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία.

Ενδεικτικά Μαθήματα: Γενική Βιολογία,  Βασική Οργανική Χημεία, Βιοστατιστική, Οργανική Χημεία των Βιομορίων, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ζωολογία, Κυτταρική Βιολογία, Φυσιολογία Φυτών, Ανοσολογία, Φυσιολογία Ζώων, Αναπτυξιακή Βιολογία, Υδροβιολογία, Μοριακή Γενετική, Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά, Λιμνολογία, Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοτεχνολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη, Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, Μηχανική Βιοδιεργασιών, Θαλάσσια Βιολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί στην εκπαίδευση (μέση, ανώτερη, ανώτατη), να γίνει ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, σε διάφορα υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.), σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου ελληνικών πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία.

Ως περιβαλλοντολόγος σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά κέντρα ή ινστιτούτα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα Π.Δ. 186 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄/03.12.2008) έχει τα παρακάτω επαγγελματικά δικαιώματα:

Οι πτυχιούχοι ασχολούνται επαγγελματικά με κάθε αντικείμενο που αφορά στην προέλευση, στην οντότητα και στην εξέλιξη των έμβιων οργανισμών και κάθε μορφής ζωής εν γένει, στους αβιοτικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή, το περιβάλλον, καθώς και με τις μεταξύ τους σχέσεις.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη βιολογία.

β) Στη συμμετοχή στην έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της βιολογίας και είτε έχει αμιγώς θεωρητική − επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε υπηρεσίες εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενα όπως:

i) Την επιλογή των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσης καθώς και την εξέταση βιολογικών υλικών−δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την τεχνική ερμηνεία και την τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ανάλυσης, όπως αιματολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολογίας, ιστοπαθολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας,
ανοσοβιολογίας, γενετικής.

ii) Την επιλογή των ραδιοϊσοτόπων και των υλικών της πυρηνικής ιατρικής και της ραδιοβιολογίας, καθώς και των εφαρμογών τους στη βιολογία, στην ιατρική, στις βιοϊατρικές επιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη επιστήμη στην οποία η χρήση τους κρίνεται αναγκαία.

iii) Την μελέτη των επιπτώσεων των διαφόρων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στους βιοτικούς, καθώς και στην αλληλεπίδραση βιοτικών−αβιοτικών παραγόντων του οικοσυστήματος.

iv) Τον βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των νερών, του εδάφους και των τροφών, όσον αφορά βιολογικούς παράγοντες, δηλαδή την παρουσία ή απουσία μικροοργανισμών ή ακόμη τοξικών ουσιών που επηρεάζουν το βιολογικό υλικό.

v) Την εκπόνηση μελετών και εργαστηριακών αναλύσεων και τη διενέργεια ελέγχων με αντικείμενο του βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και των σχέσεων μεταξύ τους.

vi) Ως περιβαλλοντικοί επαληθευτές για την δειγματοληψία, την διενέργεια οικολογικών ελέγχων, την αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών σχετικών με τις βιολογικές επιπτώσεις της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών συστημάτων οικολογικού ελέγχου.

vii) Την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και τοπία, περιοχές οικοανάπτυξης, μουσεία φυσικής ιστορίας, ζωολογικούς και βοτανικούς κήπους, είτε ανεξάρτητα είτε στο πλαίσιο ευρύτερων διεπιστημονικών ομάδων.

viii) Την εκπόνηση μελετών προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος όσον αφορά τις βιολογικές παραμέτρους.

viiii) Την εκπόνηση μελετών σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών, ορεινών και ημιορεινών ρεόντων υδάτων και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού που εμπίπτει σε αντικείμενα της Υδροβιολογίας, της Ιχθυολογίας, της Ιχθυοπαθολογίας και της Αλιείας.

x) Την επιλογή και τον έλεγχο της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής στην διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων, στους τομείς των φυτών και των ζώων, καθώς και σε κάθε βιομηχανικό προϊόν που παράγεται ή παρασκευάζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω μεθόδους.

xi) Τον έλεγχο και την εφαρμογή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους τομείς των φυτών και των ζώων, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων υγείας, τροφίμων και ποτών, σε χημικές βιομηχανίες και αλλού, όσον αφορά τη βιολογική δράση των διαφόρων παραμέτρων.

xii) Την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας καθώς και τη συμμετοχή σε θέματα και Βιοπληροφορικής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά είτε συνυπογράφοντας με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες στα κάτωθι:

α) Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγοντα στα αναφερόμενα  εργαστήρια .

β) Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος που πιστοποιούν την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του που προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση.

γ) Αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση ή καλλυντικών, ιδιαίτερα όταν αυτά παρασκευάζονται με βιοτεχνολογικές μεθόδους.

δ) Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει υγειονομικών προϊόντων, που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής προέλευσης.

ε) Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά  την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της κτηνοτροφίας, της αλιείας, καθώς και πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον έλεγχο διαφόρων ουσιών όσον αφορά τη δράση τους σε οργανισμούς ή βιολογικά συστήματα.

στ) Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων.

ζ) Συμμετοχή στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας των οικοσυστημάτων από βιολογική άποψη.

η ) Βιολογικές μελέτες, οικολογικές αξιολογήσεις υδάτων και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με αντικείμενα όπως την εκτίμηση μικροβιολογικών χαρακτηριστικών του νερού, του φυτοπλαγκτού, του ζωοπλαγκτού, της ιχθυοπανίδας, των μακρόφυτων, των βενθικών οργανισμών και άλλα.

Θ) Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη δι−
ασταύρωση γενετικών στοιχείων, με επεξεργασία του σχετικού γενετικού υλικού.

Ι) Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του Δημόσιου σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της βιολογίας.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Από τις 22-3-2007 το ΑΣΕΠ αποδέχθηκε όπως το πτυχίο του Τμήματος  Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  υπαχθεί στους τίτλους σπουδών που γίνονται δεκτοί σε προκηρύξεις του Κλάδου ΠΕ Βιολόγων.
  • Επίσης, από τις  01-08-2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/01.08.2008), το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας Ο4 Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του Τμήματός, μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για πρόσληψή τους ως καθηγητές στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Με τη δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος Υπ’ Αριθμ. 186 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄/03.12.2008) κατοχυρώνονται επαγγελματικά οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών. Το ανωτέρω Π.Δ. συγκεκριμενοποιεί τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών  στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διατμηματικά):

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  αριθμ. 104100/Ζ1  ΦΕΚ 2656 τ.Β’/01.07.2019

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

  • Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. web site:    http://www.pev.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Κωδικός Μηχανογραφικού: 0280

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2019-2020:  131

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2019 : 18.225

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2019 : 16.620

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2019 : 18.550

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2019 : 15.705

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ