{0274} : Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα  Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες6
1.2Γενική και Ανόργανη Χημεία6
1.3Φυσική και Αγρομετεωρολογία6
1.4Γενική Βιολογία – Bιολογία Κυττάρου5
1.5Οικολογία και Βιοποικιλότητα5
1.6ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μορφολογία - Ανατομία Φυτών5
2.2Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός6
2.3Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον6
2.4Εδαφολογία6
2.5Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων5
2.6ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Γενετική6
3.2Γεωργική Ανάπτυξη5
3.3Υδραυλική6
3.4Γεωργική Ζωολογία6
3.5Βιοχημεία5
3.6ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων5
4.2Υδρολογία6
4.3Συστηματική Βοτανική6
4.4Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών5
4.5Γενική Γεωργία6
4.6ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Γενική Φυτοπαθολογία4
5.2Δενδροκομία Ι4
5.3Φυσιολογία Φυτών4
5.4Γονιμότητα Εδαφών Λιπάσματα - Θρέψη Φυτών4
5.5Γεωργικές Κατασκευές –Θερμοκήπια4
5.6Λαχανοκομία Ι4
5.7ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ6

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Βιοτεχνολογία Μοριακή Βιολογία4
6.2Γενική Βελτίωση Φυτών4
6.3Αρδεύσεις4
6.4Γενική Εντομολογία4
6.5Ζιζανιολογία4
6.6Λαχανοκομία ΙΙ4
6.7ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-
6.8ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ6

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ειδική Γεωργία Ι 4
7.2Γεωργική Μηχανολογία4
7.3Γεωργική Φαρμακολογία4
7.4Ανθοκομία4
7.5Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρου4
7.6Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων4
7.7ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ6
7.8ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Γενική Αμπελουργία4
8.2Ειδική Δενδροκομία4
8.3Εφαρμοσμένη Εντομολογία4
8.4Ειδική Φυτοπαθολογία4
8.5Ειδική Βελτίωση και Σποροπαραγωγή καλλιεργούμενων φυτών4
8.6Ειδική Γεωργία ΙΙ4
8.7ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-
8.8ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ6

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Προσφερόμενα  Μαθήματα Επιλογής:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ασθένειες Κηπευτικών Ανθοκομικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας5
9.2Προστασία Αποθηκευμένων Προϊόντων5
9.3Βιολογική Γεωργία και Νέες Μέθοδοι Παραγωγής5
9.4Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα4
9.5Φυτά Κηποτεχνίας και Αστικό Πράσινο5
9.6Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής5
9.7Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπηση5
9.8Ζωικοί Εχθροί Δημόσιας Υγείας5
9.9Ειδική Αμπελουργία5
9.10Οινολογία 5
9.11ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ6
9.12ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ5

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού5
10.2Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών5
10.3Αρχιτεκτονική Τοπίου5
10.4Φυσιολογία Καταπονήσεων5
10.5Ασφάλεια και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων5
10.6Αρωματικά, Φαρμακευτικά Φυτά και Φυτά για Παραγωγή Ενέργειας5
10.7Βιοπληροφορική5
10.8Παραγωγή Αγενώς Πολλαπλασιαζόμενου Υλικού
5
10.9Μελισσοκομία-Σηροτροφία5
10.10Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων5
10.11Τυποποίηση-Ποιοτικός έλεγχος αγροτικών προϊόντων5
10.12ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ12
10.13ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ3

 

Παρατηρήσεις

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος περιέχονται:

  • Μαθήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις βασικές επιστήμες διασφαλίζοντας τη θεμελίωση της σχετικής γνώσης, η οποία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω συμπλήρωση του Προγράμματος Σπουδών στην Επιστήμη της Γεωπονίας (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Φυσική και Αγρομετεωρολογία, Γενική Βιολογία, Οικολογία και Βιοποικιλότητα, Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία‐Μοριακή Βιολογία). Τα μαθήματα αυτά αναπτύσσονται κυρίως στο 1ο εξάμηνο σπουδών, αλλά και σε άλλα εξάμηνα.
  • Μαθήματα κορμού σε μεγάλο εύρος του αντικειμένου της Επιστήμης της Γεωπονίας (ΜορφολογίαΑνατομία Φυτών, Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός, Εδαφολογία, Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Γενετική, Υδραυλική, Γεωργική Ζωολογία, Γενική Γεωργία, Συστηματική Βοτανική, Φυσιολογία Φυτών, Υδρολογία, Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών, Δενδροκομία, Γενική Φυτοπαθολογία, Λαχανοκομία Ι, Λαχανοκομία ΙΙ, Γενική Βελτίωση Φυτών, Αρδεύσεις, Γενική Εντομολογία, Ζιζανιολογία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Φαρμακολογία, Φυσιολογία, Γονιμότητα Εδαφών‐Λιπάσματα‐Θρέψη Φυτών, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρου, Ανθοκομία, Γενική Αμπελουργία), τα οποία αναπτύσσονται από το 2ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών.
  • Μαθήματα εμβάθυνσης σε υψηλό επίπεδο γνώσεων στο εύρος του αντικειμένου της Γεωπονίας (Ειδική Γεωργία Ι, Ειδική Γεωργία ΙΙ, Ειδική Δενδροκομία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Γεωργικές Κατασκευές Θερμοκήπια, Ειδική Βελτίωση και Σποροπαραγωγή Καλλιεργούμενων Φυτών, Εφαρμοσμένη Εντομολογία, Ειδική Αμπελουργία, Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων), τα οποία αναπτύσσονται κυρίως στο 8ο εξάμηνο σπουδών.
  • Μαθήματα περαιτέρω εμβάθυνσης, εμπέδωσης και εξειδίκευσης στα δύο τελευταία εξάμηνα (9ο και 10ο εξάμηνο), όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματός μας καλούνται να επιλέξουν τα μαθήματα της αρεσκείας τους από μεγάλο αριθμό μαθημάτων επιλογής (21 προσφερόμενα μαθήματα), «χτίζοντας» έτσι το προφίλ που ο καθένας επιθυμεί, σύμφωνα με τις επί μέρους ειδικότητες και τομείς της Επιστήμης της Γεωπονίας. Έτσι, εκτός από τα μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία διδάσκονται κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου, η εμπέδωση ολοκληρώνεται με βάση και τα μαθήματα επιλογής στα δύο τελευταία εξάμηνα (9ο και 10ο εξάμηνο) του Προγράμματος Σπουδών, όπου, σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που τελικά οδηγούν στην ειδικότητά του στην Επιστήμη της Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, με αντιστοιχία στους τομείς του Τμήματος.
  • Πρακτική εργασία δίμηνης διάρκειας, η οποία πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μετά την ολοκλήρωση του 6ου εξαμήνου σπουδών.
  • Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS, δηλαδή σε μαθήματα ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική, ατομική εργασία, ερευνητικής φύσεως που διασφαλίζει την εις βάθος ανάπτυξη των γνώσεων στην Επιστήμη της Γεωπονίας καθώς και στις επί μέρους ειδικότητες. Η εργασία αυτή έχει διακριτό θέμα ειδίκευσης και είναι μια εκτεταμένη μελέτη σε ορισμένη επιστημονική περιοχή.

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ