{0275} : Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 13/10/2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
001ΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5Υ
003ΕΑΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ3Ε
003ΥΟΙΚΟΛΟΓΙΑ2Υ
005ΕΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ3Ε
005ΥΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ4Υ
007ΥΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ5Υ
009ΥΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ3Υ
011ΥΑΓΓΛΙΚΑ I2Υ
017ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I2Υ
071ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ I2Υ
01ER ForChech Language for Exchange Students3ΠΑ
01RUSSΡΩΣΣΙΚΑ2ΕΕ
001ΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ3Ε

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
002ΕΖΩΟΛΟΓΙΑ3Ε
002ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
004ΕΦΥΣΙΚΗ5Ε
004ΥΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ4Υ
006ΕΑΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ3Ε
006ΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ3Υ
008ΥΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ5Υ
010ΥΑΓΓΛΙΚΑ II2Υ
016ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II2Υ
074ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ II2Υ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
019ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΣΥΣΤ.ΣΠΕΡΜ.5Υ
021ΥΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ5Υ
023ΥΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
025ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι5Υ
029ΥΑΓΓΛΙΚΑ III2Υ
035ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III2Υ
055ΥΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5Υ
073ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ III2Υ
213ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ3Ε
301ΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ3Ε
303ΕΑΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ3Ε
501ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ3Ε
03GERMΓΕΡΜΑΝΙΚΑ3 (ΓΕΡΜ-Α1Α)2Υ
03RUSSΡΩΣΙΚΑ3 (ΡΩΣ-Α2Α)2ΕΕ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
018ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ [ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ]5Υ
024ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ6Υ
026ΥΔΑΣΙΚΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ2Υ
028ΥΑΓΓΛΙΚΑ IV2Υ
034ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV2Υ
076ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ IV2Υ
080ΥΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ2Υ
082ΥΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ5Υ
204ΕΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ3Ε
214ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ3Ε
401ΠΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΚ
402ΠΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΚ
403ΠΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΚ
404ΠΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΡΚ
405ΠΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΚ
418ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ3Ε
502ΕΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ3Ε

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
037ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ5Υ
039ΥΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]5Υ
041ΥΥΛΩΡΙΚΗ Ι [ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ]5Υ
043ΥΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ5Υ
045ΥΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ5Υ
047ΥΑΓΓΛΙΚΑ V2Υ
053ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V2Υ
075ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ V2Υ
079ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι5Υ
111ΕΔΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΟΛΟΓΙΑ3Υ
201ΕΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ3Υ
206ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ3Υ
211ΕΑΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ3Υ
302ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ3Υ
305ΕΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ3Υ
317ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3Υ
504ΕΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ3Υ
601ΕΙΣΤΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ3Υ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
036ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ5Υ
038ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ5Υ
040ΥΥΛΩΡΙΚΗ ΙΙ [ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ]5Υ
042ΥΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ4Υ
044ΥΔΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ5Υ
046ΥΑΓΓΛΙΚΑ VI2Υ
052ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VI2Υ
078ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ VI2Υ
084ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ5Υ
102ΕΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ3Ε
116ΕΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ3Ε
207ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ3Ε
215ΕΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ3Ε
218ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ3Ε
306ΕΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ3Ε
308ΕΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ3Ε
314ΕΔΑΣΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ3Ε
422ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ3Ε
601ΠΔΑΣΟΚΟΜΙΑ-ΠΡΚ
602ΕΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ3Ε
602ΠΥΛΩΡΙΚΗ-ΠΡΚ
603ΠΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΠΡΚ
605ΠΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ-ΠΡΚ
606ΠΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΠΡΚ
612EΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ3Ε

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
057ΥΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι5Υ
059ΥΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ Ι [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ]5Υ
061ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι5Υ
064ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ5Υ
070ΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ4Υ
077ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ5Υ
115ΕΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ3Ε
217ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ3Ε
404ΕΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ3Ε
509ΕΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ3Ε
517ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ3Ε
519ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε
604ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ3Ε
611ΕΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ3Ε

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
056ΥΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ5Υ
058ΥΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙ]5Υ
060ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ5Υ
062ΥΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ4Υ
063ΥΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ4Υ
068ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ5Υ
103ΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΥΛΟΥ3Ε
105ΕΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ3Ε
106ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ3Ε
210ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ3Ε
216ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ3Ε
406ΕΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ3Ε
410ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3Ε
420ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3Ε
505ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤ.ΤΑΧ.ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛ.ΦΥΤΩΝ3Ε
506ΕΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ3Ε
515ΕΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ3Ε
605ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΠ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.3Ε
608ΕΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ3Ε
801ΔΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ2ΠΡΚ
801ΠΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΠΡΚ
802ΠΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ-ΠΡΚ
803ΠΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΚ
804ΠΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ-ΠΡΚ
805ΠΔΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΚ
807ΠΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΚ
808ΠΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΠΡΚ

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
027ΥΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5Υ
054ΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜ.ΔΑΣ.ΤΟΠ.4Υ
065ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι5Υ
069ΥΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ5Υ
081ΥΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ5Υ
101ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ3Ε
107ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
109ΕΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ3Ε
117ΕΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ3Ε
205ΕΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ3Ε
212ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ3Ε
311ΕΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ3Ε
313ΕΧΙΟΝΟΛΟΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ3Ε
401ΕΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ3Ε
403ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
407ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
409ΕΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ3Ε
413ΕΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ3Ε
415ΕΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΣΤΗΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ3Ε
511ΕΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ3Ε
607ΕΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε
609ΕΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
066ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ5Υ
072ΥΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ3Υ
085ΕΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.3Ε
110ΕΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ3Ε
202ΕΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ3Ε
220ΕΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ3Ε
307ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ3Ε
310ΕΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ3Ε
312ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,ΠΟΤΑΜΩΝ,ΛΙΜΝΩΝ3Ε
320ΕΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ3Ε
408ΕΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ3Ε
412ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ3Ε
508ΕΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ3Ε
610ΕΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ3Ε

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

α/αΤύπος Παρακολούθησηςn(%)
1).ERASMUS11 %
2).ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ63 %
3).ΕΠΙΛΟΓΗΣ8346 %
4).ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ1911 %
5).ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ11 %
6).ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ERASMUS)11 %
7).ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6838 %

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ