Μαθητεία Σπουδαστών Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.)  Αριθμ. 47455/767  ΦΕΚ  3891 τ.Β΄/22.10.2019 των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Στην ανωτέρω απόφαση προβλέπεται μέγιστη δαπάνη ύψους 12.160.179,9 ευρώ, σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων. Η παραπάνω δαπάνη επιμερίζεται κατά 37% στο έτος 2019 και κατά 63% στο έτος 2020, ήτοι για το 2019: 4.499,266,6 ευρώ και για το 2020: 7.660.913,3 ευρώ. Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων/σπουδαστών στις θέσεις μαθητείας.

Κυρίως όμως με την ανωτέρω απόφαση γίνεται ο καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και Ι.Ε.Κ.), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από προτάσεις των οικείων φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Ο αριθμός των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 ανέρχεται σε 7.453.

Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) πριν την αντιστοίχιση των μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δεσμεύσεις πίστωσης για τα έτη 2019-2020, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019

 

Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) στο ΦΕΚ  3891 τ.Β΄/22.10.2019

Συνολικά το θεσμικό πλαίσιο μαθητείας: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ