Demo version

Ενδεικτική παρουσίαση τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Όλη η  αναγκαία πληροφόρηση σε ένα κείμενο – Διασύνδεση με επαγγελματικές μονογραφίες – Μαθήματα ανά εξάμηνο – Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών – Επαγγελματικά Δικαιώματα – Μεταπτυχιακά – Διαχρονική εξέλιξη Βάσεων εισαγωγής – Έκθεση Αξιολόγησης του τμήματος, κ.α.

mysep.gr : για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2019

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Ψυχολογίας

 Έδρα : 

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310 99.6887, 99.5204, 99.5205, 99.7304 E-mail : info@psy.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επι­στημόνων στην κατανόηση, μελέτη, έρευνα και ερμη­νεία της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα το τμήματα  Ψυχολογίας, σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να κατανοούν, να μελετούν, να ερευνούν να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης σκοπός τους είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία,  με απώτερο στόχο την προετοιμασία νέων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:

Α). Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς α) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, β) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, γ) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, δ) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και ε) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.

Β). Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.

Γ). Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα: α) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, β) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, γ) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, δ) κατανόηση της οπτικής του φύλου, ε) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Τα μαθήματα του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ψυχολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Σχολική Ψυχολογία, Θεωρίες προσωπικότητας, Νευροψυχολογία, Θεραπευτικά Μοντέλα, Οργανωτική Ψυχολογία,  Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές, Ψυχολογία των ηλικιωμένων, Συμβολική Λογική, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία και το Σχολικό Πλαίσιο, Κοινωνική Ψυχολογία και Ειρήνη: Βασικά Κοινωνικοψυχολογικά Φαινόμενα, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ιδρυματοποίηση, Αρχές Συμβουλευτικής, Εφαρμογές Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης κ.α.   

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εργασίας 
  • σε Σχολές, Οικοτροφεία, Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, Προγράμματα Αλφαβητισμού 
  • σε Ψυχιατρικές Κλινικές Νοσοκομείων ή σε Ιδιωτικές Κλινικές 
  • σε Γραφεία Παροχής Ψυχολογικών Συμβουλών 
  • σε επιχειρήσεις, σε Συμβουλευτικά Κέντρα 
  • σε Ερευνητικά Κέντρα  στη Διαφήμιση και το Marketing
  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες  σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο, κ.α. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών/ΚΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ.Α’/20.12.1979).
  • Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια ψυχολόγου, που χορηγείται από τις οικείες περιφέρειες στους αποφοίτους των τμημάτων ψυχολογίας κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Η άδεια κατοχυρώνει τον δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά.
  • Τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται επίσης νομοθετικά: Όροι και προϋποθέσεις για την κατ΄εξαίρεση άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ψυχολόγου: ΦΕΚ 1331 τ.Β’/31.12.1998..Και τέλος με τον κώδικα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου: (ΦΕΚ 2344 τ.Β’/18.06.2019)

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  αριθμ. 104100/Ζ1  ΦΕΚ 2656 τ.Β’/01.07.2019

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Κωδικός Μηχανογραφικού: 0172

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2019-2020:  180

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2019 : 18.904
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2019: 17.529

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ