Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ9/137984/ΓΓ4  ΦΕΚ 3459 τ.Β΄/13.09.2019

Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας τους εφόσον

α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες ή σε σχολικές μονάδες της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που μπορούν να διδάξουν το εργαστηριακό μάθημα  ειδικότητας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του «Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας»,

β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή και

γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Εφόσον δεν τηρούνται αθροιστικά οι (β) και

(γ) προϋποθέσεις, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποφασίσει τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας του. Για την περίπτωση που δεν τηρείται η (α) προϋπόθεση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία τμήματος.

Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι είκοσι τέσσερις (24) μαθητευόμενοι.

Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι οι οκτώ (8) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α’-Γ, οι έξι (6) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ’-Ζ’ και οι πέντε (5) μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η’-ΙΒ’. Τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευόμενων μπορεί να εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Έπειτα από την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Αναλυτικά όλα τα θέματα που ρυθμίζει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ 3459 τ.Β΄/13.09.2019 εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ