Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. 

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ουσία της έννοιας της νομοθετικά ρυθμιζόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες εκείνες που εμπεριέχουν ανάληψη ευθύνης από τον επαγγελματία, έναντι δημόσιας αρχής.

Οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα καθορίζονται με Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Στο πλαίσιο του καθορισμού των προϋποθέσεων για την άσκηση ενός επαγγέλματος καθορίζονται τα πεδία άσκησής του, οι βαθμίδες του επαγγέλματος (π.χ. βοηθός, τεχνίτης, αρχιτεχνίτης) και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών ανά πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων προϋποθέτει τη νομοθετική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος.

Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικώς κατοχυρωμένο εάν για την άσκησή του απαιτούνται η κατοχή συγκεκριμένων (ακαδημαϊκών ή μη) τίτλων σπουδών και σε αρκετές περιπτώσεις η ιδιότητα μέλους της αντίστοιχης επαγγελματικής ένωσης. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι απαραίτητη μόνο για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

O καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων αφορά μόνο στα ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν υφίσταται θέμα ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, τη στιγμή που κάθε επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, με την κατοχή, ή και όχι, αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

Αποκωδικοποίηση σχετικής νομοθεσίας για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων  πτυχιούχων Επαγγελματικών Λυκείων (Υ.Α. Φ23/35437/Δ4/01.03.2018 ΦΕΚ 771 τ.Β΄/05.03.2018: Χορήγηση αντιστοιχίας)

Επαγγέλματα Σχετική Νομοθεσία:
 • Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Η/Υ
 • Συντηρητής, Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος
 • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος
 • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Ψυκτικός
 • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Υδραυλικός
 • Χειριστής Μηχανημάτων Έργων
 • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης
 • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής
 • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής
 • Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Ραδιοηλεκτρολόγος
 • Ραδιοτεχνίτης
 • Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
 • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης
 • Συντηρητής Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ