Το νέο Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικών Λυκείων

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2019-2020

Η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου έχει µαθήµατα γενικής παιδείας και προσανατολισµού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα εσπερινά.

Τα µαθήµατα προσανατολισµού χωρίζονται σε τέσσερεις Οµάδες – Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού:

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Θετικών Σπουδών
  • Σπουδών Υγείας
  • Οικονοµίας και Πληροφορικής.

Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:

α.  στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού:  µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις»).

β. στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

γ.  Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τµήµατα επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Για την εισαγωγή µέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

α.    προσµετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθµός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται µόνο ο µέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων.

β.  στα Τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά.

Σε κάθε ειδικό µάθηµα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής.

Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας, προστίθεται στην βαθµολογία, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή,

γ.  αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικό του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»

Επιστηµονικά  Πεδία

Από το σχολικό έτος 2019-2020 οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μία Ομάδα Προσανατολισμού και έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης. Γίνεται σαφές πλέον η επιλογή αυτή θα έχει επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Με άλλα λόγια με την επιλογή της ομάδας προσανατολισμού, οι μαθητές θα έχουν  πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου αλλά ταυτόχρονα θα αποκλείσουν  όλες τις υπόλοιπες σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με εξαίρεση τα τμήματα που ανήκουν σε δύο ή και όλα τα επιστημονικά πεδία (π.χ. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού κ.α.).

Τα Τµήµατα των Ιδρυµάτων κατατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων σε τέσσερα επιστηµονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:

  • 1o Επιστηµονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες
  • 2o Επιστηµονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες
  • 3o Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής
  • 4o Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορικής

Ως επιστηµονικό πεδίο νοείται, ένα σύνολο οµοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειµένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα Τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.

Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο γίνεται ανάλογα µε την οµάδα προσανατολισµού που έχει επιλέξει ο κάθε µαθητής, ως εξής:

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα του πρώτου (1ου) Επιστηµονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Αρχαία Ελληνικά
  • Ιστορία
  • Κοινωνιολογία.

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα του δεύτερου (2ου) επιστηµονικού πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Φυσική
  • Χηµεία
  • Μαθηµατικά.

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα του τρίτου (3ου) επιστηµονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Φυσική
  • Χηµεία
  • Βιολογία.

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τµήµατα του τέταρτου (4ου) επιστηµονικού πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Μαθηµατικά
  • Πληροφορική
  • Οικονοµία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ