Το Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικών Λυκείων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08/01/2022

Σύμφωνα με το νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α’/12.06.2020), η  Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου έχει µαθήµατα γενικής παιδείας και προσανατολισµού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα εσπερινά.

Τα µαθήµατα προσανατολισµού χωρίζονται σε (3)  Οµάδες – Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού:

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
  • Οικονοµίας και Πληροφορικής.

Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν. Ειδικά οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, επιλέγουν και παρακολουθούν υποχρεωτικά είτε το μάθημα των Μαθηματικών είτε το μάθημα της Βιολογίας.

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο. Ειδικά οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας επιλέγουν επιπλέον είτε το μάθημα των Μαθηματικών είτε το μάθημα της Βιολογίας.».

Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία. Κάθε υποψήφιος επιλέγει ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.»

Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:

α.  στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού:  µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις»).

β. στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

γ.  Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν   μόνο το 10% των τμημάτων που επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Για την εισαγωγή µέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

α.   Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για το αντίστοιχο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με το  ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021

β.  στα Τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά.

Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας, προστίθεται στην βαθµολογία, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή,

γ.  αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικό του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»

Επιστηµονικά  Πεδία

Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μία Ομάδα Προσανατολισμού και έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης. Γίνεται σαφές πλέον η επιλογή αυτή θα έχει επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Με άλλα λόγια με την επιλογή της ομάδας προσανατολισμού, οι μαθητές θα έχουν  πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου αλλά ταυτόχρονα θα αποκλείσουν  όλες τις υπόλοιπες σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με εξαίρεση τα τμήματα που ανήκουν σε δύο ή και όλα τα επιστημονικά πεδία (π.χ. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού κ.α.).

Τα Τµήµατα των Ιδρυµάτων κατατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων σε τέσσερα επιστηµονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:

  • 1o Επιστηµονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες
  • 2o Επιστηµονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες
  • 3o Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής
  • 4o Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορικής

Ως επιστηµονικό πεδίο νοείται, ένα σύνολο οµοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειµένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα Τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.

Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο γίνεται ανάλογα µε την οµάδα προσανατολισµού που έχει επιλέξει ο κάθε µαθητής, ως εξής:

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα του πρώτου (1ου) Επιστηµονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Αρχαία Ελληνικά
  • Ιστορία
  • Λατινικά (ή της Κοινωνιολογίας μέχρι  και το σχολικό έτος 2020 – 2021).

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα είτε του δεύτερου είτε του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου, ανάλογα με το ποιό από τα δύο αυτά Επιστημονικά Πεδία έχουν επιλέξει, ως εξής:

i) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα

   • της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας,
   • της Φυσικής,
   • της Χημείας και
   • των Μαθηματικών

έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα του δεύτερου (2ου) επιστηµονικού πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)

ii) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα

   • της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας,
   • της Φυσικής,
   • της Χημείας και
   • της Βιολογίας.

έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα του τρίτου (3ου) επιστηµονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής).

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τµήµατα του τέταρτου (4ου) επιστηµονικού πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Μαθηµατικά
  • Πληροφορική
  • Οικονοµία.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ