{1285} : Μουσειολογίας (Πύργος)

Σύμφωνα με  το Π.Δ. 52 (ΦΕΚ 131 τ.Α’/08.07.2022) το  Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/07/2022

Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Μουσειολογίας (Πύργος)

Έδρα :

Διεύθυνση : Ρήγα Φεραίου 24  Τ.Κ. 27100 Πύργος

Τηλ.: 26210 20890, 26210 20888 E-mail: doeptm@teiwest.gr
.

Σκοπός του τμήματος :

Η Μουσειολογία είναι μια επιστήμη απαραίτητη για την προώθηση και λειτουργία των μουσείων της χώρας, συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και αναδεικνύει το ρόλο της χώρας μας στην ανάπτυξη των αξιών του παγκόσμιου πολιτισμού. Η Μουσειολογία αναφέρεται ως μελέτη της ιστορίας, στην υποδομή των μουσείων, στη μελέτη συγκεκριμένων συστημάτων για την έρευνα, στη συντήρηση, στην εκπαίδευση και στην οργάνωση των μουσείων και στην ταξινόμηση διαφόρων εκθεμάτων.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος περιέχει επίσης την Μουσειογραφία, δηλαδή το σύνολο των τεχνικών που σχετίζονται με την Μουσειολογία και καλύπτει τις μεθόδους και τις πρακτικές λειτουργίας των Μουσείων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Ο ρόλος, η ανάπτυξη και η διαχείριση των μουσείων έχει μεγεθυνθεί σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Αντίστοιχα, έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά, στην Ελλάδα και διεθνώς, ο αριθμός των πανεπιστημιακών μαθημάτων, βιβλίων, συνεδρίων  και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την «επιστήμη  των μουσείων». Η Μουσειολογία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κατεξοχήν διεπιστημονικά ακαδημαϊκά αντικείμενα. Μελετά «την ιστορία των μουσείων, τον ρόλο τους στην κοινωνία, τις συγκεκριμένες μορφές έρευνας και συντήρησης, τις δραστηριότητές τους και τη διασπορά της γνώσης, την οργάνωση και λειτουργία τους, τη νέα ή «μουσειοποιημένη» αρχιτεκτονική, τα ευρήματα που παραλαμβάνουν ή επιλέγουν, την τυπολογία και δεοντολογία των μουσείων».

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος Μουσειολογίας στην πλήρη ανάπτυξή του είναι να παρέχει στους φοιτητές σε βάθος κατανόηση των θεωρητικών κατευθύνσεων της Μουσειολογίας αλλά και πρακτικών εφαρμογών και μεθόδων της, όπως αποτυπώνονται στην ελληνική και διεθνή έρευνα, πρακτική και εμπειρία. Οι φοιτητές θα εφοδιάζονται με ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στις διάφορες διαστάσεις της λειτουργίας των μουσείων και συναφών πολιτισμικών χώρων – συλλογή / τεκμηρίωση / ερμηνεία / συντήρηση συλλογών, παρουσίαση / επικοινωνία του μουσειακού υλικού, και έρευνα / εκπαίδευση βασιζόμενη στο μουσειακό υλικό – τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν σε κάθε μουσείο, και θα ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτική κατανόηση και προσέγγιση σύγχρονων μουσειακών ζητημάτων στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Αναγνωρίζοντας τον πολύπλευρο και σύνθετο χαρακτήρα των μουσείων και των συναφών πολιτιστικών χώρων που απαιτεί πλούσιο εύρος οπτικών και προσεγγίσεων, το Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται με τρόπο ώστε οι φοιτητές, παρακολουθώντας μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) ή κατ’ επιλογήν μαθήματα, να εισάγονται στα πρώτα εξάμηνα σε γνωστικά πεδία τα οποία:

α. συνδέονται με τη συγκρότηση, μελέτη και επιμέλεια των μουσειακών συλλογών (όπως Αρχαιολογία, Ιστορία, Τέχνη, Επιστήμη, Τεχνολογία),
β. παρέχουν κριτική προσέγγιση και μεθόδους (όπως Πολιτισμική Θεωρία, Κοινωνική Έρευνα)
γ. αποτελούν τομείς γνώσης που βρίσκονται σε δημιουργικό διάλογο με τη Μουσειολογία (όπως Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας).

Τα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα στοχεύουν στην εξειδίκευση της επιστημονικής ταυτότητας των φοιτητών. Η δομή του Προγράμματος Σπουδών τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να εξειδικεύονται σε μία από τρεις κύριες ομάδες γνωστικών αντικειμένων: Συλλογές / Συντήρηση, Εκθέσεις / Επικοινωνία και Εκπαίδευση / Μάθηση.

Βασικό́ μέρος του προγράμματος  αποτελούν  οι επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθεσιακούς και πολιτιστικούς χώρους, τα σεμινάρια, οι πρακτικές ασκήσεις και υλοποίηση πειραματικών δράσεων, που προετοιμάζουν τους φοιτητές για το εν δυνάμει προνομιακό επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι ευκαιρίες απασχόλησης σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς αυξάνονται με την ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της Μουσειολογίας και τη μεγαλύτερη σπουδαιότητά του για την τοπική, εθνική και παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, τους δίδεται η δυνατότητα της ενασχόλησης με τη μουσειολογική έρευνα και πρόσβασης στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μουσειολογία, Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Από τα Κείμενα στα Εκθέματα, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου, Ψηφιακές βάσεις δεδομένων στην μουσειολογία, Εισαγωγή στην επιστήμη της Αρχαιολογίας,  Διαχείριση μουσειακών Συλλογών, Σχεδιασμός & Οργάνωση εκθέσεων,  Μέθοδοι & τεχνικές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Οργάνωση Πληροφορίας – Τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού,  Νομικό Καθεστώς για τον Πολιτισμό, Προληπτική Συντήρηση αρχαιοτήτων & έργων Τέχνης, Σχεδιασμός εκθέσεων, Διοίκηση μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών, Συστήματα Τεκμηρίωσης  μουσειακών συλλογών, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Ο Μουσειολόγος μεταξύ των άλλων συνεισφέρει στην εκπόνηση μελετών για τα μουσεία, στη δημιουργία εκθέσεων (π.χ. εκθέσεις μουσείων και μουσειολογικές μελέτες), στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και σε κάθε τι που αφορά τα μουσεία της χώρας.

Ο απόφοιτος του τμήματος θα είναι ικανός να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονου μουσείου, αντιλαμβανόμενος τις ιδιαιτερότητες του και θα διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς αυξάνονται με την ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της Μουσειολογίας και τη μεγαλύτερη σπουδαιότητά του για την τοπική, εθνική και παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, τους δίδεται η δυνατότητα της ενασχόλησης με τη μουσειολογική έρευνα και πρόσβασης στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση:

  • Να στελεχώσουν ποικίλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα (μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί, αρχαιολογική υπηρεσία, επιστημονικά ιδρύματα και πολιτιστικοί φορείς, τουριστικές υπηρεσίες στον τομέα που σχετίζεται με τον πολιτισμό, εταιρείες διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης ποικίλων πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες διαχείρισης εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.α.).
  • Να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις σε τομείς που σχετίζονται με τη μελέτη, την οργάνωση και τη διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
  • Να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική (για τη δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να ζητηθούν επαγγελματικά δικαιώματα από την Πολιτεία) και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική, άτυπη και δια βίου εκπαίδευση.
  • Να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, στοχεύοντας στην εξειδίκευση.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 77888/Ζ1 ΦΕΚ 2877 τ.Β’/01.07.2021

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1285

Θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2022-2023:  Χωρίς εισακτέους(από ΦΕΚ 2370 τ.Β’/15.05.2022)

Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία επιδόσεων υποψηφίων από το 2020

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 12.225

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 7.025

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 13.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 6.345

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ