{1652} : Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 11/11/2023

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71500

Τηλ: 2810 379536, 2810 379534  Fax: 2810 379504 ή 2810 251147 E-mail: kostfra@staff.hmu.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει σκοπό την εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που να τους διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα, επιδιώκει την προώθηση και διεξαγωγή της έρευνας συμβάλλοντας στην πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης, αλλά και στην αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων και της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας.

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη η οποία προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και για να ενισχύσει την ευημερία τους.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών που θα στελεχώσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.

Η εκπαίδευση που παρέχει χαρακτηρίζεται από:

 • Την εξειδίκευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής  Εργασίας με τα μαθήματα της ειδικότητας,
 • Tη διεπιστημονική προσέγγιση στην Κοινωνική Εργασία με ένα σύνολο μαθημάτων που καλύπτουν άλλα συναφή γνωστικά πεδία,
 • Tην πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η πρακτική άσκηση προετοιμάζει τους φοιτητές για την μετέπειτα εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στο επάγγελμά τους και είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος από εκείνα συναφών σχολών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αντίθετα με άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς σημειώνοντας καλές επιδόσεις στο πλαίσιο μιας τάξης ή ενός πειραματικού εργαστηρίου, η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τον άνθρωπο (ιατρική, νοσηλευτική κλπ) απαιτεί εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες, φέρνοντάς τους σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, την κοινότητα.

Το πρόγραμμα σπουδών  παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες, δεοντολογία και κριτική σκέψη για την άσκηση της Διαμεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας ανταποκρινόμενοι/νες στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καλύπτει τη γνώση για κοινωνικές παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, στο σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και στην υλοποίηση εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμενόμενες Γνώσεις. Οι απόφοιτοι αναμένεται να:

 • Διαθέτουν ευρύ φάσμα σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων και εφαρμογών που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας. Αποκτούν γνώσεις και εμπειρία εφαρμογής της Γενικής/ Διαμεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας.
 • Αντλούν γνώσεις από τη μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας αλλά και από συναφείς επιστήμες εμβαθύνοντας και διευρύνοντας τις γνώσεις τους που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ανθρωπίνων προβλημάτων και στην ενδυνάμωση ατόμων, ομάδων, οικογενειών και κοινοτήτων.
 • Κατανοούν τις αρχές-αξίες-δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας και τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί στην άσκηση του ρόλου τους.
 • Αξιοποιούν θεωρίες για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών προβλημάτων.
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η καταπίεση, οι διακρίσεις και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες συμβάλλουν στη δημιουργία σύνθετων προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών τους και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 • Διαθέτουν γνώσεις για τη ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής-κοινωνικής πρόνοιας κοινωνικής εργασίας και την επίδραση τους στη ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Διαθέτουν γνώσεις διεξαγωγής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων κοινωνικής έρευνας.

Αναμενόμενες Δεξιότητες. Οι απόφοιτοι αναμένεται να:

 • Αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης και αξιολόγησης παρεμβάσεων σε διαφορετικά επίπεδα (επίπεδο ατόμου-οικογένειας-ομάδας-οργανισμού και κοινότητας), ώστε να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.
 • Διαθέτουν δεξιότητες υλοποίησης κοινωνικής έρευνας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να συμβάλουν στην επισήμανση ακάλυπτων κοινωνικών αναγκών και στην προώθηση της αναβάθμισης της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
 • Διαθέτουν δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης – ενδυνάμωσης σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας.
 • Αποκτούν δεξιότητες προώθησης αλλαγών σε επίπεδο Κοινωνικής Οργάνωσης.
 • Διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και απόκτησης επαγγελματικής στάσης, τροποποιώντας στάσεις και συμπεριφορές μέσω βιωματικής μάθησης.

Αναμενόμενες Ικανότητες. Οι απόφοιτοι αναμένεται να:

 • Διαθέτουν ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια της Οργάνωσης, προωθώντας αλλαγές με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Διαθέτουν κριτική ικανότητα κατανόησης των θεωριών, των αρχών-δεοντολογίας
  και της μεθοδολογίας της Κοινωνικής Εργασίας.
 • Μελετούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις με επαγγελματική στάση και κοινωνική υπευθυνότητα, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο και στην αναβάθμιση του επαγγέλματος τους.
 • Αποκτούν κριτική ικανότητα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής-κοινωνικής πρόνοιας-κοινωνικής εργασίας.
 • Υλοποιούν έρευνα με σκοπό την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, προωθώντας την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των εξυπηρετουμένων και την κάλυψη των αναγκών πρόνοιας της τοπικής κοινότητας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Γενική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική & Ευρωπαϊκή Ένωση, Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας στην Κ.Ε.Ο.,  Προγράμματα  Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Κοινωνική Ψυχολογία, Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πληροφορική και Κοινωνική Εργασία, Ψυχιατρική, Κοινωνικός Σχεδιασμός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνιολογία της Απόκλισης, Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους,  Κοινωνική Εργασία με Αναπήρους και Ηλικιωμένους, Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο, Κοινωνική Έρευνα στη Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία, Κοινωνική Εργασία με Εξαρτημένα Άτομα, Κοινωνική Εργασία στην Υγεία-Ψυχική Υγεία, Συστήματα Διαγνωστικής Εκτίμησης στη Κοινωνική Εργασία, Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να αποκτήσουν την άδεια άσκησης στο επάγγελμα και να απασχοληθούν ως κοινωνικοί λειτουργοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη ή υπεύθυνοι οργανισμών και υπηρεσιών, στους τομείς : Υγείας Κοινωνικής Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Επαγγελματικού προσανατολισμού και Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εγκληματικότητας, Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Έρευνα συνθηκών (διαγνωστική εκτίμηση) από τις οποίες επηρεάζονται ή βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των οικονομικών τους προβλημάτων. Διατήρηση ή αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του ατόμου και του μικροπεριβάλλοντος, αλλά και στην εν γένει κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία του.
  • Διερεύνηση των γενεσιουργών βιοψυχοκοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική ή ψυχική υγεία ατόμων και οικογενειών. Παροχή ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού έργου προς τον ασθενή, τους οικείους του και την κοινότητα.
  • Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία με περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικής ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και άλλων προβλημάτων ασφαλισμένων ή προστατευομένων ατόμων.
  • Αξιολόγηση, επαγγελματική διαπαιδαγώγηση και προσανατολισμός διαφόρων ομάδων, κατά την προετοιμασία για επαγγελματική απασχόληση ή για εργασιακή επανένταξη. Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής προσαρμογής και της απασχόλησης.
  • Πρόληψη ή αντιμετώπιση συναισθηματικών και κοινωνικό οικονομικών αναγκών των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, κατά την προσαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο, και τυχόν προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων.
  • Πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της εγκληματικότητας ομάδων υψηλού κινδύνου. Ομαλοποίηση των σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική αποκατάσταση, στήριξη και αξιοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος ατόμων που έχουν υποπέσει σε αντικοινωνική ή εγκληματική συμπεριφορά. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ενεργοποίηση κοινωνικών ομάδων και πολιτών για την κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων από ουσίες ατόμων.
  • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινοτικής ανάπτυξης. Οργάνωση δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης κοινοτήτων. Προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, ενεργοποίηση πολιτών για συλλογική δράση, αξιοποίηση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων στην προώθηση κοινοτικών τοπικών υποθέσεων.
  • Οργάνωση Κοινωνικής Υπηρεσίας. Διεύθυνση Υπηρεσίας. Συντονισμός προγραμμάτων και διαπλεκόμενων Υπηρεσιών. Επαγγελματική εποπτεία.
  • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα, που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης στην ειδικότητα της Κοινωνικής Εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. web site: http://www.skle.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1652

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  155 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.075

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.850

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.590

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.300

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Διάδοχος κατάσταση

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – ΤΕΙ Κρήτης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ