{1547} : Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Έδρα :

Διεύθυνση: 6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Τηλ. : 24620 61605, 24610 68000 Ε-mail: stat@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα, κλπ.) ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοικητικής κινδύνου σε τράπεζες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος  και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Έχει δύο κατευθύνσεις, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμες στη σημερινή εποχή, στο βαθμό που παρακολουθούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για επαγγελματική απορρόφηση, βασική προτεραιότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και παρατεινόμενης ανεργίας των νέων.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί το πλέον σύγχρονο στο αντικείμενό του στην Ελλάδα, καθώς έχει φροντίσει να ακολουθεί τις νέες τάσεις στην Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη.

Επιπλέον όμως είναι προσανατολισμένο σε συνέργειες με συναφείς επιστήμες (π.χ. Λογιστικής και Χρηματο-οικονομικής. κ.α. ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ευρύ φάσμα συναφών επαγγελματικών κλάδων, καθώς και σε σχετικές μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως:

 • Στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.),
 • Αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες.

Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών: Γενικά, οι πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους:

 • Έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής.
 • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση στατιστικών μεθόδων και ασφαλιστικών ζητημάτων, η οποία υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, και περιλαμβάνει απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου.
 • Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία εντός του γνωστικού τους πεδίου για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά, κοινωνικά ή ηθικά ζητήματα.
 • Μπορούν να επιδείξουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο εργασίας.
 • Είναι σε θέση να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων.
 • Έχουν την ικανότητα να εργάζονται αποτελεσματικά στα πλαίσια ομάδων εργασίας και να αναλαμβάνουν την ευθύνη συντονισμού τους.
 • Είναι σε θέση να επικοινωνούν με κατανοητό τρόπο για ιδέες, προτάσεις, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Διαθέτουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις.
 • Είναι σε θέση να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον.
 • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για την πρόσβασή τους σε περαιτέρω σπουδές με σημαντικό βαθμό αυτονομίας. 

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος:

 • Είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να αναλύουν τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις και μελέτες.
 • Είναι σε θέση να τηρούν αναλύουν και να εκτιμούν οικονομικούς κινδύνους.
 • Μπορούν να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους τιμολόγησης ασφαλίστρων
 • Μπορούν να εφαρμόσουν στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους με στόχο την αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις στην επεξεργασία στατιστικών δεδομένων.
 • Είναι σε θέση να εκπονούν στατιστικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν στατιστικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημοσκοπικών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τόσο στα εξειδικευμένα ιδρύματα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να κατανοούν, να αναλύουν και να παράγουν γραπτό και προφορικό επιχειρησιακό λόγο.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2514 τ.Β’/20.05.2022 το τμήμα παρέχει την δυνατότητα απόκτησης και Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και χορηγείται σε αποφοίτους/ες, οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μεταγενέστερα. Το πιστοποιητικό θα δίνεται μετά τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος. Η ομάδα μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθούν οι φοιτητές για την απόκτηση του είναι τα παρακάτω:  Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα, Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα και εφαρμογές στη Διδακτική της Στατιστικής, Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Σχεδιασμός on line μαθημάτων – Moodle, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Κριτική Σκέψη – Στατιστική Συλλογιστική και Ήπιες και Μεταφερόμενες Δεξιότητες στην Επιστήμη της Στατιστικής, Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτική Πιθανοτήτων και Στατιστικής, ΠΑΔ (Πρακτική άσκηση Διδασκαλίας).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Περιγραφική Στατιστική, Απειροστικός Λογισμός, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Εισαγωγή στην Ασφάλιση, Μικροοικονομική Θεωρία, Συνδυαστική, Εμπορικό Δίκαιο, Πιθανότητες, Μακροοικονομική Θεωρία, Γενικές Ασφαλίσεις, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στη Λογιστική, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ασφαλίσεις Ζωής, Αναλογιστικά Μαθηματικά, Δημογραφία, Αρχές Χρηματοοικονομικής, Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, Θεωρία Αξιοπιστίας, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Κατανομές Απώλειας, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Έρευνα Μάρκετινγκ, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου, Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Διεθνείς Χρηματαγορές, Ανάλυση Διακύμανσης, Στατιστικά Προγράμματα, Θεωρία Στατιστικών Αποφάσεων, Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης, Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης Επιχειρήσεων, Αναλογιστική Μοντελοποίηση, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν :

 • ως στατιστικοί ή αναλυτές σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα 16 κ.λ.π.) ή
 • ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες.
 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ.
 • Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ.

Αναμένεται από τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, να γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, όπως γίνεται με παρόμοια τμήματα. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι Επαγγελματικές Προοπτικές των αντίστοιχων αυτών τμημάτων οδηγούν στα παρακάτω επαγγέλματα:

 • Το επάγγελμα του Στατιστικού
 • Το επάγγελμα του Αναλογιστή
 • Το επάγγελμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Το επάγγελμα του Στατιστικού

Ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του στατιστικού σ’ αυτές τις εταιρίες είναι σημαντικότατος μια που τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες.

Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν Τμήματα Στατιστικής σε Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σ’ ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.

Το επάγγελμα του Αναλογιστή

Πρόκειται για ένα επαγγελματία ικανό να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους. Ο αναλογιστής χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Είναι ικανός να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια, να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές. Ο αναλογιστής είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών. Είναι ικανός να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση. Η σταδιοδρομία του αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως «επιχειρηματία» με μαθηματικές βάσεις παρά ως «τεχνοκράτη» μαθηματικού.

Το εργασιακό περιβάλλον είναι άριστο. Στις εκδόσεις 1988 και 1995 του Les Krantz’s Jobs Rated Almanac (έκδοση Wall Street Journal), γίνεται συγκριτική αξιολόγηση 250 επαγγελμάτων στις ΗΠΑ. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τους εξής παράγοντες:

 • Αμοιβές
 • Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος
 • Σταθερότητα εργασίας (επαγγελματική ασφάλεια)
 • Προοπτικές
 • Στρές
 • Βαρύτητα (σωματική δυσκολία)

Με βάση τα παραπάνω, η δουλειά του αναλογιστή κατετάγη πρώτη στον πίνακα των συνολικών επιδόσεων.

Το επάγγελμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Η πελατεία ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να ποικίλει από ιδιώτες που επιθυμούν επαγγελματικές συμβουλές και προγραμματισμό προκειμένου να επιτύχουν κάποιους οικονομικούς στόχους οικογενειακού προγραμματισμού έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή ακόμα και κράτη (που για παράδειγμα μπορεί να επιθυμούν την αναδιάρθρωση του χρέους τους ή την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών ή την εύρεση τρόπων χρηματοδότησης μεγάλων έργων).

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ένα τεράστιο εύρος περιοχών δραστηριοποίησης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως επενδύσεις, διαχείριση κινδύνων, εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις ομολόγων, ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών, εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ. Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Εκτός από ένα καλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος πρέπει να είναι ενήμερος για τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις νέες μεθόδους και τάσεις στα χρηματοοικονομικά, να διαθέτει αναπτυγμένες ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργική και επιχειρηματική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας και ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site:http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1547

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  300 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 40 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 35 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 10.980

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 7.560

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 9.575

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 7.550

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ