{1550} : Ψυχολογίας (Φλώρινα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Έδρα : 

Διεύθυνση :  3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης  Τ.Κ. 53100, Φλώρινα

Τηλ: 23850 55045 Fax: 23850 55044 

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος  και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Ψυχολογίας (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις) και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οριοθετείται στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree).

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει διττή αποστολή:

 1. Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία ως επιστήμη μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας, τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης. Αυτό επιχειρείται μέσω της έμφασης που δίνεται κατά την προπτυχιακή διδασκαλία στην προοπτική της ανάπτυξης των ερευνητικών δεξιοτήτων φοιτητών /τριών, που είναι απαραίτητες στον νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Καθ΄όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες ήδη από τα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους.
  Η παραπάνω αποστολή ολοκληρώνεται καθώς το Τμήμα παρέχει, υπό προϋποθέσεις, στους αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.
 2. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια ως μελλοντικό επαγγελματία, εξασφαλίζοντάς του, στο μέτρο του δυνατού, μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα.

Οι δύο σκοποί που προαναφέρθηκαν ενισχύονται και μέσω της προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.

Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών δεν δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, επειδή το πρόγραμμα αυτών των εξαμήνων καλύπτεται σε μεγάλη έκταση από Υποχρεωτικά Μαθήματα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται για πρώτη φορά στο 3ο εξάμηνο. 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (YE) είναι τα μαθήματα που κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και προσφέρονται για να τα επιλέξει ο φοιτητής. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: α) Γνωστική Ψυχολογία – Νευροψυχολογία, β) Αναπτυξιακή – Εκπαιδευτική Ψυχολογία, γ) Κοινωνική Ψυχολογία, και δ) Κλινική Ψυχολογία. Προκειμένου ο φοιτητής να έρθει σε επαφή με όλους τους κλάδους της Ψυχολογίας, θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον ΥΕ από κάθε κατηγορία. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.

Τα μαθήματα του Τμήματος Ψυχολογίας με κριτήριο την υποχρεωτικότητά τους χαρακτηρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Οι τρεις αυτές κατηγορίες μαθημάτων αντιστοιχούν στις 212 μονάδες ECTS ή στο 88.3% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. Το υπόλοιπο του φόρτου εργασίας συμπληρώνεται με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), η οποία αντιστοιχεί στις 12 μονάδες ECTS ή στο 5% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών και με την εκπόνηση και υποστήριξη Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) η οποία αντιστοιχεί στις 16 μονάδες ECTS ή στο 6.7% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. Ο φόρτος των υποχρεωτικών μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί στις 120 μονάδες ECTS ή στο 50% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. Με άλλα λόγια, η δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού προγράμματος για κάθε φοιτητή συνίσταται στο 50% του προγράμματος για την λήψη του πτυχίου.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με το επαγγελματικό έργο του ψυχολόγου μέσω της παρατήρησης επαγγελματιών ψυχολόγων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και της στοιχειώδους άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία πιστοποιημένου ψυχολόγου-επόπτη. Οι ασκούμενοι φοιτητές εμπλέκονται σε περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τυπικές εργασίες διεκπεραίωσης – όπως λήψη ιστορικού, συμβουλευτικές ή ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες – είτε ατομικές είτε ομαδικές, ψυχολογική αξιολόγηση, συναντήσεις των μελών της διεπιστημονικής ομάδας του φορέα, ενέργειες ή δράσεις πρόληψης ή εκπαίδευσης στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων του ψυχολόγου.

Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες του ασκούμενου φοιτητή στη Δομή καθορίζονται από τον εποπτεύοντα πιστοποιημένο κατά νόμο ψυχολόγο. H πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Tμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται σε δομές εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένα από ή/και συνεργαζόμενα με δημόσιους φορείς. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζεται κατάλογος με φορείς στους οποίους οι φοιτητές θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, καθώς και τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της κάθε δομής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης. Ο/Η πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τις επιστημονικές γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητές του/της σε ποικίλα εργασιακά πλαίσια με σκοπό την πρόληψη, την παρέμβαση, τη λειτουργικότητα, την ένταξη και την ψυχική ευεξία ατόμων, ενηλίκων και παιδιών, και ομάδων του γενικού πληθυσμού ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την κοινωνική θέση και τις προσωπικές ιδιαιτερότητες ή προτιμήσεις.

Γνώσεις:

Να γνωρίζουν τους βασικούς ψυχολογικούς κλάδους, τις κυριότερες θεωρίες και τα επιστημολογικά ρεύματα της ψυχολογίας στην ιστορική τους προοπτική, με έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες και επιστημολογικά ρεύματα.

Να γνωρίζουν τις μεθόδους έρευνας στην ψυχολογία, καθώς και τις τεχνικές συλλογής και βασικής ανάλυσης δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.

Να διαθέτουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τις κυριότερες μεθόδους και τεχνικές ψυχολογικής εκτίμησης και αξιολόγησης.

Να γνωρίζουν τα στάδια μεθοδολογικού σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης ψυχολογικών παρεμβάσεων.

Να γνωρίζουν τις αρχές δεοντολογίας και ηθικής στην επιστημονική έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος του/της ψυχολόγου.

Να διαθέτουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν σπουδές περαιτέρω ειδίκευσης σε κάποιον ψυχολογικό κλάδο ή τομέα εφαρμογών της ψυχολογίας.

Δεξιότητες:

Να είναι σε θέση να αναζητούν, να εντοπίζουν και να αξιοποιούν έγκυρες και αξιόπιστες πηγές ψυχολογικού περιεχομένου στην ελληνόφωνη και διεθνή βιβλιογραφία.

Να γνωρίζουν τα βασικά ψυχομετρικά μέσα, εργαλεία και τεχνικές που δεν απαιτούν περαιτέρω ειδίκευση.

Να είναι σε θέση να συντάσσουν βασικά δοκίμια ψυχολογικού περιεχομένου (π.χ. εμπειρική μελέτη).

Να διαθέτουν κριτική σκέψη και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους της ψυχολογίας σε ποικίλα εργασιακά και οργανωσιακά πλαίσια, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας της επιστήμης.

Να συνεργάζονται με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας.

Να ακούν με προσοχή τα αιτήματα και τις θέσεις των συνομιλητών/τριών τους χωρίς να τους/τις κατευθύνουν.

Να αναγνωρίζουν τον τρόπο που το περιβάλλον, η κουλτούρα, οι φορείς και οι διεργασίες της κοινωνικοποίησης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ατομικών διαφορών.

Να έχουν ενσυναίσθηση (να μπορούν να “μπουν στη θέση” των άλλων και να κατανοούν τη δική τους οπτική).

Να δείχνουν σεβασμό στη διαφορετικότητα και να λειτουργούν χωρίς προκαταλήψεις.

Να διακρίνουν και να σέβονται τα όρια στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Να αναγνωρίζουν και να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Γενικές Ικανότητες:

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο/η πτυχιούχος μπορεί να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου. Θα είναι ικανός/ή να κατανοεί και να ερμηνεύει τα ψυχικά φαινόμενα και να μελετά τις εκδηλώσεις της φυσιολογικής και της αποκλίνουσας συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερα, θα είναι σε θέση να κατανοεί τη δυναμική διαμόρφωση και τροποποίηση της συμπεριφοράς σε συνάρτηση με ενδοατομικούς (βιολογικούς, ψυχολογικούς), διατομικούς (διαπροσωπικούς), διομαδικούς (οργανωσιακούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς) και περιβαλλοντικούς (οικολογικούς) παράγοντες.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Σχολική Ψυχολογία, Θεωρίες προσωπικότητας, Νευροψυχολογία, Θεραπευτικά Μοντέλα, Οργανωτική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές, Ψυχολογία των ηλικιωμένων, Συμβολική Λογική, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία και το Σχολικό Πλαίσιο, Κοινωνική Ψυχολογία και Ειρήνη: Βασικά Κοινωνικοψυχολογικά Φαινόμενα, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ιδρυματοποίηση, Αρχές Συμβουλευτικής, Εφαρμογές Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κλάδο ψυχολογίας: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’). Το επάγγελμα του ψυχολόγου διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία.

Ακόμη, οι φοιτητές μας έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της Ψυχολογίας (π.χ. Γνωστική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία κ.ά.) μέσω των εργαστηρίων και της ερευνητικής πτυχιακής εργασίας τους, που τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ. στον χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολικής, Συμβουλευτικής, Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας).

Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για επαγγελματική ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, το μάρκετιγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκπαιδεύονται ώστε να αποκτήσουν τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια (θεωρητική και ερευνητική εκπαίδευση καθώς και μια σύντομη πρακτική κατάρτιση) προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

Οι Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εργασίας 
 • σε Σχολές, Οικοτροφεία, Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, Προγράμματα Αλφαβητισμού 
 • σε Ψυχιατρικές Κλινικές Νοσοκομείων ή σε Ιδιωτικές Κλινικές 
 • σε Γραφεία Παροχής Ψυχολογικών Συμβουλών 
 • σε επιχειρήσεις, σε Συμβουλευτικά Κέντρα 
 • σε Ερευνητικά Κέντρα  στη Διαφήμιση και το Marketing
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες  σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο, κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια ψυχολόγου, που χορηγείται από τις οικείες περιφέρειες στους αποφοίτους των τμημάτων ψυχολογίας κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
 • Η άδεια κατοχυρώνει τον δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά.
 • Τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά: Νόμοι για άδεια άσκησης επαγγέλματος  : Ν 991/79, Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / Δεκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48.
 • Τέλος ο κώδικας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου: (ΦΕΚ 2344 τ.Β’/18.06.2019)

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1550

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 35 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 20 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.515

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.260

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ