{1632} : Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας  (Δράμα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/03/2024

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας

Τμήμα  Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Δράμα)

Έδρα : 

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Δράμας – Μικροχωρίου 66100 Δράμα 

Τηλ. 25210 60402, 25210 60413, Fax: 25210 60415,  E-mail: info@for.ihu.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την έρευνα, την προστασία και την καλύτερη εκμετάλλευση των δασών, των δασικών εκτάσεων καθώς και στην διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπεριλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις της Δασικής Επιστήμης (breakthrough technologies) και δομείται πάνω στον συνδυασμό των γνωστικών πεδίων – κατευθύνσεων: 

(ι) Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας,

(ιι) Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής και

(ιιι) Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου. 

Το Τμήμα εστιάζει ως εκ τούτου τα ενδιαφέροντά του στην αειφορική ανάπτυξη και πολλαπλής χρήσης διαχείριση των δασικών πόρων και του ορεινού χώρου, τη μελέτη ειδών πανίδας και χλωρίδας, οικοσυστημάτων και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη της φύσης και των φυσικών διεργασιών για την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών στις ανθρώπινες κοινωνίες, τη διατήρηση, ανάδειξη και διαμόρφωση του αστικού και περιαστικού τοπίου με βάση προσδιορισμένα κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά πρότυπα αλλά και την αντιμετώπιση υδρολογικών και μετεωρολογικών καταστροφών με ταυτόχρονη προστασία από έντονα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Στο 5ο εξάμηνο σπουδών, ο σπουδαστής θα πρέπει να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύνσεις η οποία θα προσδιορίζεται (α) από τα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα και (β) από την πτυχιακή εργασία. Η κατεύθυνση επιλογής θα αναγράφεται στην τελική αναλυτική βαθμολογία που θα παίρνει ο σπουδαστής και όχι στο πτυχίο.

Τα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται επίσης σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Οικολογία & Διατήρηση Βιοποικιλότητας, (β) Διαχείριση Προστασία & Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων και (γ) Αρχιτεκτονική & Αποκατάσταση Τοπίου. Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα προσφέρονται από το 5ο μέχρι και το 9ο εξάμηνο σπουδών. Ο σπουδαστής θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά 10 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, 7 από την κατεύθυνση επιλογής και 3 από τις άλλες δύο.

Με τα μαθήματα αυτά διασφαλίζεται (α) η ανάπτυξη μαθημάτων κορμού της ειδικότητας του Δασολόγου σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, (β) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της Δασολογικής Επιστήμης και (γ) η θεμελίωση σε βασικές επιστήμες και τέχνες, με την εισαγωγή στοχευμένων επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αναγνώριση Ξύλου, Ποιότητα Ξύλου,  Χημική Τεχνολογία Ξύλου, Δασική Μηχανολογία, Δασική Εργασιολογία, Λιβαδική Οικοφυσιολογία, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια, Οικολογία Υγροβιοτόπων, Οικολογία Ρεόντων Υδάτων, Δασικό Κτηματολόγιο, Δασικές Κατασκευές, Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις, Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις, Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία, Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών, Δασική Εκτιμητική και Λογιστική, Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων, Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος,  Αρωματικά, Φαρμακευτικά & Μελισσοτροφικά Φυτά, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ιδίως στους παρακάτω τομείς:

Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (ΧΦΟ) και ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση ομάδων περιβαλλοντικών μελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία :

 • Δασικών οικοσυστημάτων
 • Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 • Δασικών Φυτωρίων και  Αναδασωτέων Προγραμμάτων
 • Αστικού Πρασίνου και Χώρων Υπαίθριας και Δασικής Αναψυχής
 • Καταφυγίων Θηραμάτων, Εκτροφείων Θηραμάτων και Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών.
 • Ορεινών Βοσκοτόπων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής και παρακολούθησης με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας, και εμπορίας αυτών.
 • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
 • Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής. Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού.
 • Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδομής. Σχεδιασμό και εκτέλεση Δασοτεχνικών  έργων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και Διοικητικής για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
  Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτες εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
 • Άσκηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών καθηκόντων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  του Διεθνούς  Πανεπιστημίου Ελλάδος προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Δασολόγου. 

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων απαιτείται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που χορηγείται και ανανεώνεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1632

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 9.760

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.670

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.480

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.880

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Διάδοχος κατάσταση

Πρώην τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ