Συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υ.Α. 54929/Ζ1 (ΦΕΚ 1217 τ.Β’/10.04.2019) με θέμα: Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Αναλυτικά ο πλήρες κατάλογος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ