Τίτλοι σπουδών Επαγγελματικών Λυκείων

Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:

Α. Για τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών:

  • απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι.), όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και
  • πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. (Δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών) έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους στο 3ο εξάμηνο.

Β. Για τον Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών – τάξη μαθητείας:

Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ