Πως θα γίνουν οι Εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Πως θα γίνουν οι Εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις σχολικές μονάδες εγκύκλιο σχετικά με τις  διατάξεις του προωθούμενου Προεδρικού Διατάγματος  που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες των:

  • Γ’ και Δ’τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
  • Δ’τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 και
  • Δ’τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) σχολικού έτους 2018-2019.

Το υπουργείο παιδείας επισημαίνει  ότι οι διατάξεις δεν είναι οριστικές και αποστέλλονται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων που ενδεχομένως επιφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς το οποίο αναμένεται να υποβληθεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα

Ι. Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 και
Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧ. ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020

Οι Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/-τριών των Γ ́ και Δ ́ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του π.δ. 40/2018 (Α ́ 76) και συγκεκριμένα από την παράγραφο 1 έως και τα εδάφια εκείνα της παραγράφου 9 που προηγούνται της περίπτωσης «9.α Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών/-τριών Α ́, Β ́ τάξεων Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.». Περαιτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ

1. α. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) με την προϋπόθεση ότι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8).

β. Μαθητές/-τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά.

γ. Μαθητές με Γ.Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά Β.Ε.Ε. στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την απόκτηση του πτυχίου μικρότερο του οκτώ (8) παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριμένα μαθήματα και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά.

δ. Για τα μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων 1.β. και 1.γ., ως Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) υπολογίζεται ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Οι μαθητές/-τριες προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) με την προϋπόθεση ότι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται
για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8).

2. Οι μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018 – 2019,
οι οποίοι/-ες προάγονται, εγγράφονται στη Δ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2019 – 2020. Από το σχολικό έτος 2020 – 2021 και εφεξής, εγγράφονται στη Γ ́ τάξη του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

3. Οι μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018 – 2019 οι οποίοι/-ες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2019 δεν προαχθούν, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, η οποία πραγματοποιείται πριν την έναρξη των μαθημάτων, και εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 16 του π.δ. 40/2018 (Α’ 76). Οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες εφόσον:

α. έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και εγγράφονται στη Δ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,

β. σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ ́ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα και αφού πάρουν βαθμό πάνω από 9,5 εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,

γ. σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ ́ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ανεξάρτητα από το Β.Ε.Ε. των υπολοίπων μαθημάτων, εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

4. Οι μαθητές/-τριες της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρεται στην προηγούμενη παρ. 3. Αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε ένα από αυτά, εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

5. Για τους μαθητές/-τριες της προηγούμενη υποπερίπτωσης 3.β. και της περίπτωσης 4, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Οι μαθητές/-τριες προσερχόμενοι/-ες κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β. η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:

α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ), για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο “ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ”
ββ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ), για το οποίο
θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.

Β. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ ́ ΤΑΞΗΣ

1. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου μαθητών/-τριών της Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προβλεπόμενα στις περιπτ. 1. και 2. της παρ. 9γ. του άρθρου 16 του π.δ. 40/2018 (Α’ 76).

2. Για τους μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018- 2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:

α. Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στη Δ ́ εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/- τριών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες. Σε περίπτωση που επαναλάβουν τη φοίτηση:
i. εάν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους,
ii. εάν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτηση, οι ανωτέρω μαθητές/-τριες μπορούν να προσέλθουν στην εξεταστική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά:
i. σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, εάν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο
ii. σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, εάν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο.

Στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Οι μαθητές των ανωτέρω περιπτώσεων α. και β., οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέλθουν από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου – Ιουνίου, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε περίπτωση που ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος του εννέα κόμμα πέντε (9,5), τότε εξετάζονται μόνο σε αυτά τα μαθήματα προφορικά και γραπτά, κατά τις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

4. Οι μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, μπορούν να εγγραφούν από το επόμενο σχολικό έτος και εφεξής στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να μετεγγραφούν στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9γ. του άρθρου 16 του π.δ. 40/2018 (Α’ 76). .

Γ. ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

1. Μαθητές /-τριες εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/16

α. Για τους μαθητές /-τριες της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018- 2019 ισχύουν τα προαναφερόμενα στις περιπτώσεις 3.β. και 4. της παραπάνω παραγράφου Α.
β. Οι μαθητές/-τριες οι οποίοι/-ες:
αα. είχαν προαχθεί από τη Β ́ τάξη τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και δε συνέχισαν τη
φοίτησή τους
ββ. είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ ́ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018
γγ. δεν προήχθησαν από τη Γ ́ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018, είχαν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης
(Β.Ε.Ε.) μικρότερο του 9,5 σε μάθημα ή μαθήματα Τομέα, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
και δε συνέχισαν τη φοίτησή τους
από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
γ. Οι μαθητές/-τριες των παραπάνω περιπτώσεων προσερχόμενοι/-ες κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
δ. Για τους/τις παραπάνω μαθητές/-τριες η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:

α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ), για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο “ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ”
ββ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ), για το οποίο
θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.
ε. Μαθητές/-τριες εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/16, οι οποίοι/-ες δεν
προήχθησαν από τη Γ ́ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 διότι ενώ σε όλα τα μαθήματα Τομέα της   Γ ́ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, είχαν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά σε κάποιο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα μαθήματα είχαν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
στ. Οι παραπάνω παράγραφοι ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους μαθητές/-τριες που είχαν προαχθεί από τη Β ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ ́ τάξη ή δεν προήχθησαν από τη Γ ́ τάξη εσπ. ΕΠΑ.Λ. Ν.3475/2006 και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/2016, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του άρθρου 36 της με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β ́).

2. Μαθητές/-τριες της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 και της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018
α. Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών/-τριών:
αα. οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες
της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και για τα δύο και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
ββ. οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,
εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις i. και ii. της περίπτωσης 2β. της
παραπάνω παραγράφου Β.
β. Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών/-τριών:
αα. οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
ββ. οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,
εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με την υποπερίπτωση i. της περίπτωσης 2β. της παραπάνω παραγράφου Β.

ΙΙ. Δ ́ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ν.4473/2017) ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

1. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/-τριών της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του π.δ. 40/2018 (Α ́ 76) και συγκεκριμένα από την παράγραφο 1 έως και τα εδάφια εκείνα της παραγράφου 9 που προηγούνται της περίπτωσης «9.α Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών/-τριών Α ́, Β ́ τάξεων Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.».

2. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου των ανωτέρω μαθητών/-τριών καθώς και για την παραπομπή τους στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα οριζόμενα στην περίπτωση 1. της παρ. Β. της ενότητας Ι.

3. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις Ειδικές Εξεταστικές Περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου είναι ο προβλεπόμενος για το σχολικό έτος 2017-2018 (ν. 4186/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α ́ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.

4. Οι ανωτέρω μαθητές/-τριες του ν.4186/2013, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέλθουν:

α. το σχολικό έτος 2019-2020, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΌΔΩΝ ΙΟΥΝΊΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 2β. της παραπάνω
παραγράφου Β.

β. από τα επόμενα σχολικά έτη και εφεξής, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των
ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Γ ́ τάξης ημερησίου ή τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 2β. της παραπάνω παραγράφου Β.

5. Για τους ανωτέρω μαθητές /-τριες, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όλα τα ανωτέρω.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ