{1007} : Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Φιλοσοφική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Παν/πολη Ζωγράφου Αθήνα, Τ.Κ. 15703

Τηλ. 210 7277961, 210 727 7373

Σκοπός του τμήματος:

Σκοπός του τμήματος είναι η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση στελεχών για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το τμήμα θεσμοθετήθηκε έπειτα από την κατάτμηση του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής.

Όπως αναφέρεται ρητά στον Οδηγό Σπουδών του: Το Τμήμα Παιδαγωγικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί νεοϊδρυθέν Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος καλύπτουν μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει συνολικά 58 μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις) και διαρθρώνεται σε 8 (οκτώ) εξάμηνα. Στο πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός των Υποχρεωτικών μαθημάτων, υπάρχουν “Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν” μαθήματα εντασσόμενα σε Πεδία.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μέσα από τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο μαθήματα των Πεδίων. Επιπλέον οφείλουν να παρακολουθήσουν 17 Υποχρεωτικά μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, που κρίθηκαν απαραίτητα για την εκπαίδευση στην ειδικότητα των φιλολόγων (ΠΕ 02). Τέλος δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ενός μαθήματος από οποιοδήποτε Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Πιο αναλυτικά τα πεδία, τα οποία προσφέρει το τμήμα είναι τα ακόλουθα:

 1. Σχεδιασμός, διδασκαλία και αξιολόγηση των ανθρωπιστικών μαθημάτων
 2. Εκπαιδευτικές καινοτομίες, νέοι γραμματισμοί και έρευνα
 3. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση
 4. Ετερότητα : ειδική αγωγή και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 5. Πολιτική, διοίκηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης
 6. Εκπαίδευση και κοινωνία.

Ενδεικτικά Μαθήματα: 

Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων, Σύγχρονες θεωρίες μάθησης, Περιβαλλοντική εκπαίδευση και μάθηση,  Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ειδική Αγωγή, Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, Αναλυτικά Προγράμματα, Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Μεθοδολογία διδασκαλίας της πρότυπης νέας ελληνικής γλώσσας, Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, Μεθοδολογία της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Διδακτική άσκηση,  Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας: εκπαιδευτική πραγματικότητα και εκπαιδευτική πρακτική, Παιδαγωγική της ένταξης,  Μαθησιακές Δυσκολίες, κ.α.

Επίσης Υποχρεωτικά μαθήματα από άλλα Τμήματα (Συνολικά προσφέρονται 17 Υποχρεωτικά μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής (απαραίτητα για την ειδικότητα του φιλολόγου – ΠΕ 02)

Τμήμα Φιλολογίας : Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Νεοελληνική Φιλολογία,  Αρχαία ελληνική φιλολογία: Ηρόδοτος, Λατινική Φιλολογία: θεματογραφία, Θεωρητική γλωσσολογία,  Γλωσσολογία-μορφολογία της γλώσσας: σύνταξη, Αρχαία ελληνική φιλολογία: Αττικοί ρήτορες, Αρχαία ελληνική φιλολογία: Ξενοφών, Αρχαία ελληνική φιλολογία: δραματική ποίηση, Αρχαία ελληνική φιλολογία Φιλοσοφικά κείμενα, Αρχαία ελληνική φιλολογία: Θουκυδίδης.

Τμήμα Ψυχολογίας: Αναπτυξιακή ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία.

Τμήμα Ιστορίας: Αρχαία ιστορία, Βυζαντινή ιστορία, Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία.

Τμήμα Φιλοσοφίας:  Αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και πεδίο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω:

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του  νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019) με τίτλο: Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

α) Τμήμα Φιλοσοφίας και

β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

Συνεπώς οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των φιλολόγων και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 02.

Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέχει στους πτυχιούχους του πιστοποιημένες τη διδακτική και την παιδαγωγική επάρκεια, οι οποίες τους επιτρέπουν μεταξύ άλλων

1) να γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β΄και ε΄, και

2) να προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3 848/2010, άρθρο 8.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική)
 • σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • σε Εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • σε εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, γλωσσολόγοι, επίβλεψη εκδόσεων, συγγραφή βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον Tύπο.
 • ως καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K.).
 • ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε για διδασκαλία Ελληνικών σε Προγράμματα Αναλφαβητισμού και σε Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένων (π.χ. Τσιγγάνων).
 • σε ερευνητικά κέντρα.
 • σε Θεατρικούς Οργανισμούς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

.

.

 

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
 • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος  web site: www.pee.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2018 & 2017

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1007

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.470

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.475

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ