{1434} : Περιβάλλοντος (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων. T.K. 411 10  Λάρισα

Τηλ.: 2410 684473, 2410 684304 Ε-mail: g-env@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του  Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία επιστημόνων ικανών να κατανοούν και να αναλύουν το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η άρτια δηλαδή εκπαίδευση περιβαλλοντολόγων σε επιστημονικές γνώσεις, ο εφοδιασμός τους με δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά εργασίας καθώς επίσης η περαιτέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα διά μέσου μαθημάτων επιλογής – εξειδίκευσης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 • Εξειδίκευση Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αποκατάσταση
 • Εξειδίκευση Διαχείριση Αποβλήτων
 • Εξειδίκευση Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 • Εξειδίκευση  ENVIRONMENTAL SOCIOECONOMICS

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία, Μαθηματικά, Γενική Χημεία, Φυσική, Οικονομία και Περιβάλλον, Βιολογία Φυτών, Κοινωνία και Περιβάλλον, Εισαγωγή στην Οικολογία, Περιβάλλον και Επιστήμη, Στατιστική, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Πληροφορική, Εισαγωγή στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, Βιολογία Ζώων, Περιβαλλοντική Χημεία, Φυσική Γεωγραφία, Θεσμοί και Νομοθεσία για το Περιβάλλον, Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Γεωργία και Περιβάλλον, Υδατικά Οικοσυστήματα, Χερσαία Οικοσυστήματα, Εδαφολογία, Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων, Βιολογική Ποικιλότητα, Μικροβιακή Οικολογία, Γενετική των Πληθυσμών, Διαχείριση Οικοσυστημάτων,  Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα, Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας, Οικοτοξικολογία, Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών, Βιολογία της Διατήρησης, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο όρος περιβάλλον είναι θεματολογικά πολύπλευρος και πολυδιάστατος,  κατά συνέπεια η ορθή προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων απαιτεί  σφαιρική και διεπιστημονική γνώση. Το επιστημονικό πλαίσιο καθορίζεται από τις βασικές επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Οικονομικών, καθώς και από νεότερα επιστημονικά πεδία όπως αυτά της Οικολογίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, της Χωροταξίας, της  Χαρτογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Περιβαλλοντικής Αγωγής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα εκπόνησης χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτό καθορίζεται από το Νόμο.

O πτυχιούχος  ενός Τμήματος Περιβάλλοντος έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία».

Συνεπώς, οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο και  την Τοπική Αυτοδιοίκηση τομέα :

 • ως επόπτες περιβάλλοντος σε νομαρχίες, μονάδες βιολογικών καθαρισμών, στην ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών, στην αποκομιδή των σκουπιδιών και στις χωματερές
 • περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων
 • οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου
 • εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας
 • κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης
 • διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο
 • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1434

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 4187 τ.Β’/08.08.2022)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία: 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Μηχανολογίας,  β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού  γ) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Πανελλαδικές 2022 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.595

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.385

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.110

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.400

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ