{1436} : Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Συγκρότημα Γαιόπολις, Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, 41500 Λάρισα

Τηλ: 2410 684577

Σκοπός του τμήματος

Βασική αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των Συστημάτων Ενέργειας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ευθυγραμμίζονται με τα αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα, πλαισιωμένα από μια σειρά μαθημάτων που δημιουργούν ένα ισχυρό υπόβαθρο ώστε να υπάρχει  η μαθηματική και η φυσική κατανόηση των φαινομένων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοι στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σε θέματα ενέργειας εμβαθύνοντας στις θεματικές ενότητες:

  • Συστήματα Θερμικής Ενέργειας
  • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Ενεργειακή Τεχνολογία Οχημάτων
  • Ενεργειακές Υποδομές
  • Διαχείριση Ενέργειας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας διαρθρώνεται σε δύο κύκλους μαθημάτων. Ο πρώτος κύκλος, που καλύπτει τα πρώτα δύο έτη σπουδών (εξάμηνο 1ο έως 4ο), συνίσταται από ένα σύνολο μαθημάτων κορμού (20 υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους φοιτητές), που αποσκοπούν στην απόκτηση της απαραίτητης, θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε ζητήματα υποβάθρου και επιστημονικής γνώσης σε θέματα ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και η εις βάθος εμπέδωση των θεμελιωδών εννοιών και να τεθούν οι βάσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του δεύτερου κύκλου μαθημάτων.

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων, που καλύπτει τα επόμενα δύο έτη (εξάμηνα 5ο έως 8ο) συνίσταται σε Υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα Επιλογής, κυρίως Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, που υποστηρίζουν τις θεματικές ενότητες. Οι φοιτητές επιπλέον των 4 Υποχρεωτικών μαθημάτων (2 στο 5ο και 2 στο 6ο εξάμηνο) καλούνται να επιλέξουν συνολικά 16 μαθήματα (4 στο 5ο εξάμηνο, 4 στο 6ο εξάμηνο, 6 στο 7ο εξάμηνο και 2 στο 8ο εξάμηνο) από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων Επιλογής.

Ενδεικτικά Μαθήματα:

Πρώτος κύκλος: Μαθηματικά, Φυσική, Προγραμματισμός Η/Υ, Εισαγωγή στα Ενεργειακά Συστήματα, Τεχνικό Σχέδιο, Χημεία Ενεργειακών Συστημάτων,Θερμοδυναμική,  Τεχνολογία Υλικών, Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων στην Αγγλική, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Τεχνική Μηχανική, κ.α. 

Δεύτερος κύκλος μαθημάτων:

1. Θεματική ενότητα Συστήματα Θερμικής Ενέργειας: Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ηλιοθερμικά Συστήματα, Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί, Γεωθερμικά Συστήματα, Ορυκτά Καύσιμα, Βιομάζα και Βιοκαύσιμα, Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων, Εξοικονόμηση Ενέργειας.

2. Θεματική ενότητα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Αιολική Ενέργεια , Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αξιοπιστία και Συντήρηση Ενεργειακών Συστημάτων, Κυψέλες Καυσίμου,Υβριδικά Συστήματα και Συμπαραγωγή, Ηλεκτρική Κίνηση, Ευφυής Έλεγχος.

3. Θεματική ενότητα  Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Ηλιοθερμικά Συστήματα, Αιολική Ενέργεια, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Γεωθερμικά Συστήματα, Κυματική, Παλιρροιακή και Ωκεάνια Ενέργεια, Βιομάζα και Βιοκαύσιμα, Κυψέλες Καυσίμου, Προστασία Περιβάλλοντος, Εξοικονόμηση Ενέργειας,  Τεχνολογία Υδρογόνου.

4. Θεματική ενότητα Τεχνολογία Οχημάτων: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης , Ηλεκτρονικά Ισχύος, Τεχνολογία Αισθητήρων, Ορυκτά Καύσιμα, Βιομάζα και Βιοκαύσιμα , Κυψέλες Καυσίμου, Συστήματα Ισχύος Οχημάτων,  Ηλεκτρική Κίνηση, Προστασία Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Υδρογόνου

5. Θεματική ενότητα : Ενεργειακές Υποδομές: Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός, Ηλιοθερμικά Συστήματα, Αιολική Ενέργεια, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Γεωθερμικά Συστήματα, Κυματική, Παλιρροιακή και Ωκεάνια Ενέργεια, Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακά Συστήματα στην Γεωργία.

6. Θεματική ενότητα Διαχείριση Ενέργειας: Προστασία Περιβάλλοντος, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας, Αξιοπιστία και Συντήρηση Ενεργειακών Συστημάτων, Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων, Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας, Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Ενέργειας, Τεχνολογία Υδρογόνου.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο : εδώ

Περισσότερα στοιχεία:

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1436

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  80 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Μηχανολογίας,  β)  Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.700

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.620

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.710

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.760

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ