{1432} : Μαθηματικών (Λαμία)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/07/2024

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών (Λαμία)

Έδρα:

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, ΤΚ 35 100, Λαμία

Τηλέφωνο: 22310 60196, Fax: 22310 33945  Ε-mail: g-math@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα για την αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων.

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι:

α) η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητριών/ητών προκειμένου να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των Mαθηματικών και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη, ώστε να είναι ικανές/οί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη,
β) η παροχή υψηλού επιπέδου μαθηματικής γνώσης στις/στους φοιτήτριες/ητές, η οποία να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη όλων των πεδίων (κλασικών και σύγχρονων) της μαθηματικής επιστήμης, και
γ) οι απόφοιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένες/οι επιστήμονες ώστε να είναι απαραίτητες/οι για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και βάσει αυτού στα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Φυσικής και Διδακτικής, που επιτρέπουν στις/στους αποφοίτους να είναι ενημερωμένες/οι για τα σύγχρονα θέματα και τις πολυποίκιλες εφαρμογές της μαθηματικής επιστήμης καθώς επίσης και εξοικειωμένες/οι με τις νέες  τεχνολογίες.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα, προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων, που αντιστοιχούν τόσο στις κλασικές όσο και στις σύγχρονες επιστημονικά περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, από τα οποία η/ο φοιτήτρια/ητής μπορεί να επιλέξει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά της/του, αλλά και με γνώμονα τη συνέχιση των σπουδών της/του σε μεταπτυχιακό επίπεδο ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα σε όσες/ους αποφοίτους του τμήματος Μαθηματικών, αλλά και άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων, σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, να παρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων υποδομής και ειδικής διδακτικής ώστε να αποκτήσουν πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Απειροστικός Λογισμός, Αναλυτική Γεωμετρία, Προγραμματισμός,  Γραμμική Άλγεβρα, Πιθανότητες, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Πραγματική Ανάλυση, Αριθμητική Ανάλυση,  Μαθηματική Λογική,  Μιγαδική Ανάλυση, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και Επιφανειών, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης, Θεμέλια των Μαθηματικών, Ανάλυση πολλών μεταβλητών, Τοπολογία, Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί, Προβολική Γεωμετρία, Θεωρία Παιγνίων, Μη παραμετρική Στατιστική, Ειδικά θέματα Βιοστατιστικής, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις, Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία, Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Μπορούν να εργαστούν:

Ως Επιστήμονες, με τη βασική μαθηματική τους κατάρτιση και γνώση μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς:

  • της Βιομηχανίας
  • της Τεχνολογίας
  • των Επιστημών Ζωής
  • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
  • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα καθώς και σε Οργανισμούς (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΔΕΤ, Αστεροσκοπείο, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σε οργανικές μονάδες μηχανοργάνωσης κ.α.)

Ως Εξειδικευμένοι Επιστήμονες

  • στη μαθηματική μοντελοποίηση
  • στον προγραμματισμό
  • στη συλλογή και στατιστική ανάλυση δεδομένων
  • στο σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών

Μπορούν να συνεισφέρουν

  • στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας
  • στα Πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών (ΟΤΑ, Περιφέρειες κ.λπ.)
  • στον ιδιωτικό τομέα σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, σε τράπεζες, σε βιομηχανικές μονάδες κ.α.

Ως καθηγητές κλάδου ΠΕ03

  • μπορούν να διοριστούν σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επιπλέον προσόντα για το διορισμό αποτελούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας, με το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρεωτική παρακολούθηση φορέων πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (όπως είναι η ΑΣΠΑΙΤΕ)
  • Απόδειξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και της γνώσης χειρισμού Η/Υ, με τα οποία μοριοδοτούνται για τα συγκεκριμένα προσόντα καιπροτάσσονται κατά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων διορισμού τους.

Ως Ερευνητές

 • Μπορούν να συνεισφέρουν σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα όλων των επιστημονικών περιοχών τόσο των Θεωρητικών όσο και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
 • Μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο προκειμένου να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση το ΦΕΚ 3836 τ.Β’/03.07.2024

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωσης Μαθηματικών. web site: http://www.ugm.gr/
 • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. web site: http://www.hms.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1432

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  60 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά : 35 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :  14.535

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.715

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ