{1425} : Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02/01/2024

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Τέρμα Μαυρομιχάλη, Τ.Κ. 431 00, Καρδίτσα

τηλ.: 24410 64759, 24410 64760  Ε-mail: g-pubhealth@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Η Δημόσια Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας, ενώ η Ενιαία Υγεία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, συμπεριλαμβανομένων του υγιούς περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίμων.

Σκοπός του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση στην εκτίμηση των αναγκών υγείας, στην εφαρμογή βασισμένων στην τεκμηρίωση μέτρων για την βελτίωση της υγείας και για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας στο έργο αυτό και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική και ολοκληρωμένη θεώρηση της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση που κατατάσσει το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας στην πρωτοπορία των επιστήμης διεθνώς.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.  Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019)

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποσκοπεί στη διαμόρφωση επιστημόνων και επαγγελματιών με οξυμένο πνεύμα, συγκροτημένες απόψεις για την δημόσια και ενιαία υγεία και κατανόηση του πεδίου. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν:

  • τους βασικούς μηχανισμούς της υγείας και της ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης της πορείας ζωής (life course approach),
  • των μεθόδων της επιδημιολογικής έρευνας και βιοστατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στην υγεία των πληθυσμών,
  • τους κοινωνικούς, συμπεριφορικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς προσδιοριστές της υγείας,
  • τις αλληλεπιδράσεις της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τροφίμων, με έμφαση στις προσεγγίσεις Ενιαίας Υγείας,
  • της οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων υγείας, καθώς και τις αρχές της οικονομίας της υγείας και της βασισμένης σε τεκμηρίωση πολιτικής υγείας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • τις αρχές της βιοηθικής που διέπουν τη Δημόσια και Ενιαία Υγεία, καθώς και του δικαίου της υγείας,
  • την αναγκαιότητα και τις διαδικασίες της δια βίου εκπαίδευσης στο πεδίο της επιστήμης τους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία/διαλέξεις, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος με τις συνθήκες που επικρατούν στην άσκηση του επαγγέλματος. Η Πρακτική Άσκηση έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) διδακτικές εβδομάδες.  Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και είναι επίσημα ενταγμένα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ως αυτοτελές μάθημα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Κοινωνιολογία της Υγείας, Ψυχολογία, Διαχείριση του στρες, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας – Οικονομία της Υγείας, Συστήματα Υγείας, Ανατομία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Παθολογία, Χειρουργική, Φαρμακολογία, Πληροφορική Υγείας, Ορθοπεδική, Ατομο-Περιβάλλον & Υγεία, Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής, Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική Διεργασία, Παιδιατρική, Γυναικολογία-Μαιευτική, Διατροφή & Υγεία, Νοσηλευτική Ειδικοτήτων, Γενική Επιδημιολογία, Ογκολογία, Βιοστατιστική,   Ειδική Επιδημιολογία, Κοινωνικά προβλήματα – Κοινωνική παρέμβαση, Αποκατάσταση χρονίως πασχόντων, Δίκαιο Υπηρεσιών Υγείας  – Διασφάλιση Ποιότητας,  Προστασία Μητρότητας & Παιδιού, Γηριατρική – Προστασία τρίτης ηλικίας, Νευρολογία-Ψυχιατρική – Προστασία Ψυχικής Υγείας, Κοινοτική Υγεία, Δημόσια & Κοινωνική Υγιεινή, Αγωγή & Προαγωγή Υγείας, Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, Προγράμματα Αγωγής & Προαγωγής Υγείας – Εφαρμογές, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στους Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.) που ασχολούνται με την υγεία και βεβαίως στην έρευνα και εκπαίδευση στις Σχολές Επιστημών Υγείας και στα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι του νέου τμήματος Δημόσιας Υγείας & Ενιαίας Υγείας μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων στους εξής τομείς:

Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων για την υγιεινολογική κατάσταση και την υγειονομική καταλληλότητα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων παραγωγής –επεξεργασίας – βιομηχανοποίησης – διακίνησης – συντήρησης – πώλησης – και κατανάλωσης τροφίμων, ποτών, εδεσμάτων και πόσιμου νερού, και επιβολή μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων. Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων στις Νοσοκομειακές Μονάδες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις Λουτρών, Σχολείων, Στρατώνων, Φυλακών, Σφαγείων – Σταυλισμών ζώων και επιβολή αντίστοιχων μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων, για την καταλληλότητα αυτών.

Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από Υγειονομικής πλευράς των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ως επίσης και κάθε τεχνικού έργου, το οποίο παρουσιάζει υγειονομικό ενδιαφέρον, κατά τις φάσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας. Άσκηση Περιβαλλοντικού Ελέγχου Ποιότητας στα μέσα του Περιβάλλοντος (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά, αέρας) καθώς και έλεγχος των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών, θορύβων και ακτινοβολίας από πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς, των συστημάτων συλλογής, αποκομιδής και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, καθώς και των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων. Οργάνωση και εκτέλεση των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων καθώς και υγειονομικών μελετών χώρων και εγκαταστάσεων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας ορίζονται από το  Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37. τ.Α’/07.02.1989).

Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας.  web site: http://www.edye.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1425

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  110 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 40 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.125

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.875

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.660

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.520

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ