{1423} : Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)

Έδρα:

Διεύθυνση: Κτήριο Δεληγιώργη, Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου Βόλος, 382 21

Τηλέφωνο: 24210 93031-2-3 E-mail: g-gdia@uth.gr

Σκοπός του τμήματος:

Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει τη γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις :

 • Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
 • Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)

Οι φοιτητές / φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο σπουδών.
Μέχρι το 3ο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών εδράζεται στα παρακάτω στοιχεία:

α) Από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων.
β) Από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης που ταυτόχρονα είναι και μαθήματα επιλογής για την άλλη κατεύθυνση.
γ) Από 2 ξένες γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (Κινέζικη, Αραβική, Ιαπωνική, Ισπανική). Η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά για την κατεύθυνση ΕΓΔΕ και προαιρετικά για την κατεύθυνση ΛΣ, ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (Κινέζικη, Αραβική, Ιαπωνική, Ισπανική).
δ) Από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (ΠΑ).
ε) Από την προαιρετική Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ)

Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση στους τομείς των Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λογοτεχνικών Σπουδών ή και σε θέματα παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:
Γενικές ικανότητες

 • αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση των απαραίτητων πηγών και τεχνολογικών μέσων
 • εργάζονται αποτελεσματικά αυτόνομα αλλά και σε ομάδες
 • επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας
 • επιδεικνύουν ικανότητα εντοπισμού, κατάθεσης και λύσης προβλημάτων
 • επιδεικνύουν ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε διάφορες πρακτικές καταστάσεις
 • καταρτίζουν και υλοποιούν project σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Ειδικές ικανότητες

 • κατανοούν και αξιοποιούν τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμματολογίας
 • αντιλαμβάνονται τη σημασία και τις ποικίλες όψεις του ελληνικού πολιτισμού και τις ποικίλες σχέσεις του με τους πολιτισμούς με τους οποίους διαχρονικά έχει έρθει σε επαφή, με ιδιαίτερη έμφαση με αυτούς της Μέσης και της Άπω Ανατολής
 • αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της λογοτεχνικής και γλωσσολογικής επιστήμης
 • γνωρίζουν τις διάφορες ιστορικές φάσεις διαμόρφωσης της νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • γνωρίζουν τις αρχές, τις μεθόδους και της πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης της Μετάφρασης σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα
 • αναλύουν και να κατανοούν κείμενα της αρχαίας ελληνικής και ελληνιστικής γραμματείας
 • διαβάζουν κείμενα στην αρχαία ελληνική και τα μεταφράζουν στη νέα ελληνική
 • διαμορφώνουν συνθήκες αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • ανιχνεύουν τις επιδράσεις και την πρόσληψη του ελληνικού κόσμου στον σύγχρονο πολιτισμό
 • σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • σχεδιάζουν και υλοποιούν διαπολιτισμικά project
 • αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης σε διαπολιτισμικά και κατ’ επέκταση σε διεθνικά περιβάλλοντα
 • κατανοούν και να αναστοχάζονται αναφορικά με τη σχέση γλωσσικών φαινομένων και κοινωνικής λειτουργίας
 • εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • επικοινωνούν σε βασικές γλώσσες της Μέσης και της Άπω Ανατολής
 • κατανοούν τις πολιτικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις φαινομένων, όπως η διγλωσσία και η πολυγλωσσία
 • σχεδιάζουν και υλοποιούν αναγνωστικές εμψυχώσεις και εργαστήρια δημιουργικής γραφής
 • γράφουν κείμενα σε δομημένο και επιστημονικό/ακαδημαϊκό ύφος ή να διορθώνουν κείμενα άλλων
 • εκτιμούν τους ψηφιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία και να αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία
 • αναπτύσσουν κριτική και αναστοχαστική προσέγγιση στη Λογοτεχνία
 • γνωρίζουν τους βασικότερους εκπροσώπους και τα πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα της της νεότερης και σύγχρονης Λογοτεχνίας
 • διακρίνουν ηθικά ζητήματα στα λογοτεχνικά κείμενα και τα συσχετίζουν με διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια
 • κατανοούν τις διαδικασίες που ενεργοποιούνται για την επίλυση συγκρούσεων σε τοπικό και διεθνικό περιβάλλον
 • κατανοούν τον ρόλο της μετανάστευσης στη διαμόρφωση ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων
 • εντοπίζουν και αναδεικνύουν κριτικά ζητήματα μέσα από λογοτεχνικά κείμενα
 • κατανοούν την επίδραση των διαφόρων μορφών πολιτισμού στην κατάσταση και αξία λογοτεχνικών έργων
 • κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ Λογοτεχνίας, λόγου και εξουσίας
 • συσχετίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τις μεθοδολογικές πρακτικές.

Ενδεικτικά Μαθήματα: 

Κοινά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:

Εισαγωγή στις Γλωσσικές Σπουδές, Κοινωνιογλωσσολογία: Γλώσσα, Κοινωνίας και Πολιτισμός, Εισαγωγή στις Διαπολιτισμικές Σπουδές, Πολιτισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Εισαγωγή την Αρχαία Κλασική και Ελληνιστική Γραμματεία (έπος, δράμα, λυρική ποίηση, ελληνιστικό μυθιστόρημα), Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία, Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης, Διδακτική των Γλωσσών, Πολιτισμική Ιστορία και Παγκοσμιότητα,  Διεθνείς Πολιτισμικές Σχέσεις και Πολιτισμικοί Οργανισμοί,  «Παγκόσμια  Λογοτεχνία»  και Αισθητικά Ρεύματα, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις, Διαπολιτισμική  Επικοινωνία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ερευνητική Μεθοδολογία, κ.α.

Ξένες Γλώσσες: Κινέζικη, Αραβική, Ιαπωνική, Ισπανική

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

Γλωσσικές Εφαρμογές στην Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις, Μετανάστευση και Ταυτότητες, Διαπολιτισμική Ψυχολογία και Πολιτισμική Διαμεσολάβηση (επίλυση συγκρούσεων) Κοινωνικά Περιβάλλοντα Μετάφρασης και Διερμηνείας, Μετάφραση, Δημόσιος Λόγος – Ρητορική, Διαπολιτισμικό MANAGEMENT, Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διαπολιτισμικού PROJECT, κ.α.

Κατεύθυνση: Λογοτεχνικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Κείμενα και Συγγραφείς της Νεότερης και Σύγχρονης Λογοτεχνίας, Λογοτεχνική Μετάφραση: Θεωρία και Πράξη, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ, Ψηφιακές Εφαρμογές στις Λογοτεχνικές Σπουδές: από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση, Διδακτική της Λογοτεχνίας,  Ταυτότητες και Ετερότητες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία,  Οι νέες Τεχνολογίες στη διδακτική της Λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και Πολιτισμική Εικονολογία,  Αφηγήσεις Ζωής: απομνημονεύματα, μαρτυρία, ημερολόγιο, αυτοβιογραφία, Διαθεματικές και Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία, Η Λογοτεχνία στη Μαζική και Δημοφιλή Κουλτούρα, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία:

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους. Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ.

Το Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1423

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.660

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.360

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ