Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Ημερησίων & Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής.

Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., (συµπεριλαµβανοµένων και όσων απέκτησαν πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών Επαγγελµατικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων Επαγγελµατικού Λυκείου), έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης:

α) Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού εισακτέων, σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή οµάδα Σχολών, Τµηµάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστηµίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τοµέων.

Κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού εισακτέων σε Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρµακευτικής και των Τµηµάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν.

β) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθµού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τµήµατα που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν.

γ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθµού εισακτέων, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, σε κοινή οµάδα που περιλαµβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τοµέα από τον οποίο αποφοιτούν.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. συµµετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, εισάγονται σε επιπλέον θέσεις σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού αριθµού εισακτέων σε Σχολές, σε Τµήµατα και σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Σχολές της Α.Ε.Ν. και των Α.Σ.Τ.Ε., που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν.

Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσής τους, τη συµµετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις είτε µαζί µε τους υποψηφίους των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ., είτε µόνο µε το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Τέλος στην Υ.Α. Φ.153/ 79899/Α5 (ΦΕΚ 1904 τ.Β΄/28.05.2019) καθορίζονται τα παρακάτω θέματα για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Εξεταζόμενα μαθήματα – Ειδικά Μαθήματα (άρθρο 2)
  • Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (άρθρο 3)
  • Δικαιούχοι συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 4)
  • Μηχανογραφικό Δελτίο -Υποβολή – Διαδικασία (άρθρο 5)
  • Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων (άρθρο 6)
  • Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 14)
  • Συντελεστές βαρύτητας – Τρόπος υπολογισμού των μορίων (άρθρο 15)

Πιο αναλυτικά η πρόσβαση των  αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων σε Σχολές & Τμήματα ΑΕΙ, κ.α. ως εξής; 

 

πηγή : Υ.Α. Φ.153/ 79899/Α5 (ΦΕΚ 1904 τ.Β΄/28.05.2019)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ