Βιοπαθολόγος (Ιατρική Βιοπαθολογία /Εργαστηριακή Ιατρική)

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Ένα (1) έτος Αιματολογία-Αιμοδοσία [εννέα (9) μήνες

Εργαστηριακή Αιματολογία, τρεις (3) μήνες Αιμοδοσία].

Ένα (1) έτος Ανοσολογία

Ένα (1) έτος Βιοχημεία

Ένα (1) έτος Μικροβιολογία

Ένα (1) έτος Παθολογία [τρεις (3) μήνες δύνανται να γίνουν στην Ιατρική των Μεταγγίσεων].

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

Αναλυτικά η Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της ιατρικής βιοπαθολογίας/εργαστηριακής ιατρικής περιγράφεται στην Υ.Α. Γ5α/Γ.Π. οικ. 44097 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 2382 τ.Β’/19.06.2019).

Σπουδές:

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της   Βιοπαθολογίας) προσφέρονται στα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ