Χειρουργός Θώρακος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της ειδικότητάς του είναι η χειρουργική αντιμετώπιση των όγκων, των παθήσεων και των κακώσεων όλων των οργάνων της θωρακικής κοιλότητας. Η χειρουργική θώρακος έχει σαν εξειδικευμένο αντικείμενο τους πνεύμονες, το μεσοθωράκιο και το θωρακικό τοίχωμα.

Στην πορεία, ιατροί της ειδικότητας αυτής επέλεξαν να ασχοληθούν αποκλειστικά με την Καρδιοχειρουργική που έχει σαν αντικείμενο παθήσεις καρδιάς (ανηλίκων – ενηλίκων), παθήσεις της θωρακοκοιλιακής αορτής, καθώς και τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ίσως ειδικότητα της Χειρουργικής, αφού ασχολείται με την καρδιά και τους πνεύμονες δύο από τα πλέον ζωτικά όργανα, από τα οποία (ειδικά την καρδιά) εξαρτάται άμεσα η ζωή του ανθρώπου.

Ο χειρουργός θώρακος, μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για χειρουργικές επεμβάσεις της ειδικότητάς του.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση: είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Δεκαοκτώ (18) μήνες: Γενική Χειρουργική

Έξι (6) μήνες εκ περιτροπής εκπαίδευση στην Επεμβατική Καρδιολογία, αιμοδυναμικό εργαστήριο, υβριδικό χειρουργείο και Επεμβατική Ακτινολογία, για όσους ακολουθήσουν την Καρδιοχειρουργική κατεύθυνση ή έξι (6) μήνες στην επεμβατική Πνευμονολογία, βρογχολογικό εργαστήριο και ενδοτραχειοβρογχική χειρουργική, για όσους ακολουθήσουν την Θωρακοχειρουργική κατεύθυνση. Στο διάστημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται κατ’ επιλογήν εκπαίδευση για δύο (2) μήνες στην Εντατική Θεραπεία.

Ειδική εκπαίδευση: εξήντα (60) μήνες

Α.τριάντα έξι (36) μήνες στη Θωρακοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην Καρδιοχειρουργική, εφόσον ο εκπαιδευόμενος πρόκειται να ακολουθήσει ως κύρια ενασχόληση τη Θωρακοχειρουργική μετά την λήψη της ειδικότητας

Β. τριάντα έξι (36) μήνες στην Καρδιοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24) μήνες στη Θωρακοχειρουργική, εφόσον ο εκπαιδευόμενος πρόκειται να ακολουθήσει ως κύρια ενασχόληση την Καρδιοχειρουργική μετά την λήψη της ειδικότητας.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση του θωρακικού τραύματος, Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, Οξεία και χρόνια πνευμονική εμβολή, Συγγενείς ανωμαλίες και δυσμορφίες των οργάνων του θώρακα, Νεοπλάσματα και δυσμορφίες θωρακικού τοιχώματος, Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις της τραχείας, Εμφυσηματική νόσος του πνεύμονα, Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του πνεύμονα, του υπεζωκότα, του μεσοθωρακίου και του διαφράγματος, Πνευμοθώρακας, Καλοήθεις και κακοήθεις πλευριτικές συλλογές, Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του οισοφάγου, Μεταμόσχευση πνεύμονα. Συσκευές υποστήριξης αναπνευστικού συστήματος, ECMO, Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου και βλάβες υποκλειδίων αγγείων, Παθήσεις περικαρδίου και περικαρδιακής κοιλότητας, Διαγνωστικές και επιβοηθητικές στη διάγνωση και στη θεραπεία επεμβάσεις: Παρακεντήσεις θώρακος, βιοψία με βελόνη, υπό απεικονιστική καθοδήγηση παροχέτευση θώρακος, διασωλήνωση, βρογχοσκόπηση, οισοφαγοσκόπηση, μεσοθωρακοσκόπηση, διαστολές οισοφάγου, τραχειοτομή, βιοψίες προσκαληνικών αδένων, βιοψίες υπεζωκότος, πνεύμονος, πλευρών, μεσοθωρακικών αδένων, βρογχογραφίες, αρτηριογραφίες. Θωρακοσκόπηση με τοπική αναισθησία, Θωρακοσκοπική, Ρομποτική χειρουργική και ανοικτή χειρουργική σε επεμβάσεις σε πνεύμονες, τραχεία, υπεζωκότα, θωρακικό τοίχωμα, οισοφάγο, μεσοθωράκιο,διάφραγμα, Ενδοσκοπική διαγνωστική και χειρουργική τραχείας, βρόγχων και οισοφάγου (ενδοπροθέσεις, laser, κρυοθεραπεία, ενδοβρογχικές βαλβίδες).

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Εξωσωματική κυκλοφορία και μηχανική υποστήριξη καρδιοπνευμονικών οργάνων, Χειρουργική θεραπεία συγγενών και επίκτητων καρδιακών παθήσεων: Μεσοκολπικά και μεσοκοιλιακά ελλείμματα, ολική ανώμαλη επιστροφή πνευμονικών φλεβών, Τετραλογία του Fallot, Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών, Ατρησία πνευμονικής, Μονήρης κοιλία, Ατρησία τριγλώχινας, Ανωμαλία του Ebstein, Μονήρης κοιλία, Σύνδρομο υποπλαστικής αριστεράς κοιλίας και λοιπές συγγενείς καρδιοπάθειες. Επίκτητοι νόσοι της τριγλώχινας, μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας, Επιπλοκές προσθετικών καρδιακών βαλβίδων (ενδοκαρδίτις προσθετικής βαλβίδας, θρόμβωση, θρομβοεμβολή), Καρδιακοί και επικάρδιοι βηματοδότες και εμφυτεύσιμοι κοιλιακοί απινιδωτές, Χειρουργική στεφανιαίας νόσου και μηχανικών επιπλοκών αυτής, Χειρουργική θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών, – Διακαθετήριες επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών και επίκτητων παθήσεων καρδιακών βαλβίδων. Ενδοαυλική και ανοικτή αντιμετώπιση παθήσεων θωρακικής αορτής (ανιούσα, τόξο, κατιούσα, θωρακοκοιλιακή αορτή), συμπεριλαμβανομένων των οξέων αορτικών συνδρόμων, Όγκοι καρδιάς. Χειρουργική καρδιακής ανεπάρκειας, Τεχνικές αναδιαμόρφωσης κοιλιών Μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων, παθήσεις περικαρδίου, Τεχνητή καρδιά και μηχανική υποστήριξη του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος, Διαιτητική και φαρμακευτική αντιμετώπιση της αθηροσκλήρωσης, Θωρακοσκοπική και Ρομποτική Καρδιοχειρουργική.

Στον τίτλο ειδικότητας θα αναφέρεται η κατεύθυνση του ιατρού κατά το χρόνο της ειδίκευσης του.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της Χειρουργικής) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ