Χειρουργός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο χειρουργός αντιμετωπίζει με χειρουργική επέμβαση βλάβες και παθήσεις μαστού, οισοφάγου, κοιλίας και θηροειδούς καθώς και περιστατικά πολυτραυματία, που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν με θεραπευτική αγωγή. Ο χειρουργός πέραν της υψηλής θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη ευκινησία και δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και συνεργαστικό πνεύμα, αφού σε κάθε χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη η συνεργασία του με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (αναισθησιολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, κ.λπ.).

Ο χειρουργός μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές. Επίσης, μπορεί ως ελεύθερος επαγγελματίας να ανοίξει ιατρείο και παράλληλα να συνεργάζεται με κάποιο ιατρικό κέντρο.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Πέντε (5) έτη Γενική Χειρουργική συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης (6) άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική

Στην περίπτωση που το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν διαθέτει δυνατότητα άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική (δηλ.στο ίδιο Νοσοκομείο που βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο να λειτουργούν τα εξής τμήματα: Νευροχειρουργικό, Ορθοπεδικό και Αγγειοχειρουργικό), τότε το εξάμηνο (6) της Τραυματολογικής Χειρουργικής θα πρέπει να καλύπτεται από άλλο Νοσοκομείο που διαθέτει Εκπαιδευτικό Κέντρο με τις σχετικές προϋποθέσεις.

Δύο (2) εξάμηνα με υποχρεωτική επιλογή (ανά εξάμηνο) σε δύο (2) εκ των ακολούθων ειδικοτήτων. Γυναικολογίας, Αγγειοχειρουργικής, Ουρολογίας, Χειρουργική Θώρακος.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

Αναλυτικά η Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της χειρουργικής περιγράφεται στην Υ.Α. Γ5α/Γ.Π.οικ.44089 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 2382 τ.Β’/19.06.2019)

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της Χειρουργικής) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ