Χαρτογράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η συλλογή, επεξεργασία και απόδοση χαρτογραφικών δεδομένων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ο χαρτογράφος εφαρμόζει ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές για να προσδιορίσει την ακριβή θέση των φυσικών χαρακτηριστικών και των κατασκευών, των ορίων της ξηράς, της θάλασσας, του υπεδάφους και των ουράνιων σωμάτων, και παράγει ή επικαιροποιεί γραφικές, ψηφιακές και εικονογραφικές παραστάσεις.

Ειδικότερα, ερευνά, μετρά και περιγράφει την επιφάνεια της γης για διάφορους σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης, των κατασκευών και τον προσδιορισμό ορίων ιδιοκτησίας. Επίσης, απεικονίζει τις υπόγειες επιφάνειες, σημειώνει τις ακριβείς θέσεις των διαφόρων στοιχείων και σχεδιάζει χάρτες και διαγράμματα με στόχο να ελέγχεται και να διευκολύνεται η εξόρυξη μεταλλευμάτων.

Ακόμη, μελετά το βυθό των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών, απεικονίζει τις υπόγειες επιφάνειες, σημειώνει την ακριβή θέση και τα διάφορα χαρακτηριστικά τους και δημιουργεί χάρτες και γραφήματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον καθορισμό των πλεύσιμων υδάτων και καναλιών, καθώς και στο σχεδιασμό και την οικοδόμηση ναυτιλιακών κτιριακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οργανώνει και διεξάγει εναέριες φωτογραφικές έρευνες, αναλύει αερογραφικές και άλλες φωτογραφίες, ερευνά τα στοιχεία που έχει συλλέξει για να προετοιμάσει και να ανανεώσει τοπογραφικούς χάρτες, διαγράμματα, χάρτες γενικής χρήσης κ.ά.

Είναι σε θέση να προβαίνει σε μετατροπές μεταξύ διαφορετικών συστημάτων απεικονίσεων και χαρτογραφικών προβολών, να εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους αποδόσεων θεματικών δεδομένων και να συνθέτει ολοκληρωμένους θεματικούς χάρτες με σημαντικό εύρος θεμάτων. Ακόμη, ασχολείται με την ψηφιακή καταγραφή αναλογικών χαρτών (με ψηφιοποίηση ή σάρωση), και την επεξεργασία των δεδομένων για τη διόρθωση ή απαλοιφή των σφαλμάτων της ψηφιοποίησης με τη χρήση σχεδιαστικών πακέτων λογισμικού.

Τέλος, μπορεί να παρέχει συμβουλές τεχνικού, αισθητικού και οικονομικού χαρακτήρα αναφορικά με την παραγωγή των χαρτών και να συνεργάζεται στενά με άλλους επιστήμονες για τη σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων. Κατά την εργασία του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση στατιστικών μεγεθών των τοπογραφικών δεδομένων, στην ομαδοποίηση των χωρικών δεδομένων και στην τήρηση των κανόνων της χαρτογραφικής γλώσσας ως γραφικής μεθόδου του τρόπου μετάδοσης της χωρικής πληροφορίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του ή στην ύπαιθρο, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, συλλέγοντας και αναλύοντας χαρτογραφικά δεδομένα, συντάσσοντας μελέτες και παράγοντας θεματικούς χάρτες.

Χρησιμοποιεί τεχνολογία πολυμέσων, ηλεκτρονικούς ψηφιακούς χάρτες, αξιοποιεί διάφορες χαρτογραφικές εκδόσεις και έρχεται σε επικοινωνία με ποικίλους φορείς για τη συλλογή των χαρτογραφικών δεδομένων και την παραγωγή των χαρτών.

Ακολουθεί το ωράριο του φορέα στον οποίο απασχολείται, με πιθανές υπερωρίες στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης της εργασίας του. Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις μέσα και έξω από τη χώρα, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, για έρευνες, ή για συλλογή και επεξεργασία χαρτογραφικών στοιχείων. Η πολύωρη ορθοστασία και η έντονη σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η μεθοδικότητα, η παρατηρητικότητα, η υπολογιστική ικανότητα και η αγάπη για την έρευνα χαρακτηρίζουν το χαρτογράφο. Επίσης, πρέπει να διαθέτει φυσική αντοχή και υπομονή, γιατί κάποιες φορές χρειάζεται να εργαστεί κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Η συνεχής ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις και οι συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας για συμμετοχή σε συνέδρια και έρευνες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων χαρτογραφικών απεικονίσεων και σχεδιαστικών πακέτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η επιδεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένου και προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και η καλή γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν την εργασία του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ακόμη, σπουδές παρέχονται στο τμήματα Γεωγραφίας  Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επίσης, σπουδές παρέχονται στα τμήματα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, δημοτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς συλλογής στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, τεχνικές εταιρείες, χαρτογραφικούς φορείς, στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, στη Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού, στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με δραστηριότητα σε θέματα χαρτογραφίας, γεωγραφίας, και περιβάλλοντος, και σε Εργαστήρια Πανεπιστημίων, όπως στην Ομάδα έρευνας του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συμμετέχοντας στην ανάλυση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ