Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Διδάσκουν τη γλώσσα της ειδικότητάς τους (αγγλικά), σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε κέντρα ξένων γλωσσών. Είναι δυνατό όμως, όπου απαιτείται, να διδάσκουν Ιστορία ή μαθήματα συναφών ειδικοτήτων ως μαθήματα δεύτερης ανάθεσης.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες της εργασίας τους εξαρτώνται από την κτιριακή υποδομή και το επίπεδο εξοπλισμού και οργάνωσης του εκπαιδευτηρίου που εργάζονται. Για όσους παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, οι συνθήκες εργασίας είναι ανάλογες του χώρου στον οποίο απασχολούνται.

Γενικά πρόκειται για ένα απαιτητικό επάγγελμα που καταπονεί πνευματικά και σωματικά ειδικά όταν η διδασκαλία γίνεται σε πολυπληθείς τάξεις. Οι φιλόλογοι εργάζονται και στο σπίτι τους, όπου προετοιμάζονται το επόμενο μάθημα, ενώ παράλληλα διορθώνουν και αξιολογούν τις εργασίες των μαθητών τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, όπως και η ικανότητα να μεταδίδουν απλά και κατανοητά τις γνώσεις τους είναι απαραίτητα στοιχεία για έναν πετυχημένο φιλόλογο. Τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι ανεπτυγμένες ηθικές και ιδεολογικές αξίες, το ευρύ πεδίο γνώσεων και η έντονη προσωπικότητα. Η υπομονή και επιμονή, η κατανόηση και αμεροληψία βοηθούν στις σχέσεις τους με μαθητές και γονείς.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα τμήματα   Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α και του Α.Π.Θ. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επίσης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα).

Η επιστήμη της αγγλικής φιλολογίας έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ως ξενόγλωσση φιλολογία περιλαμβάνει κλάδους, όπως ο αγγλικός πολιτισμός, η διδακτική της αγγλικής γλώσσας και η μετάφραση.

Επάρκεια διδασκαλίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αποκτήσει κάποιος έπειτα από σπουδές και αντίστοιχες εξετάσεις στο Βρετανικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας των παραπάνω Πανεπιστημίων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά-διδακτορική διατριβή και ακαδημαϊκή καριέρα· να εργαστούν στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ως καθηγητές αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας· να εργαστούν είτε ως φροντιστές ή οικοδιδάσκαλοι αγγλικών είτε ως μεταφραστές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε θέσεις που απαιτούν καλές γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ