Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Οι δημόσιες σχέσεις μιας επιχείρησης και η επικοινωνιακή πολιτική που θα ακολουθήσει είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα ασχολείται με τη βελτίωση της εικόνας που εμφανίζει στην κοινή γνώμη μια επιχείρηση, όπως και με την προβολή των δραστηριοτήτων της. Αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες επαφές, οργανώνει εκδηλώσεις, γεύματα εργασίας, συναντήσεις με δημοσιογράφους και συνεντεύξεις Τύπου, εξασφαλίζει τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχείρησης σε εκπομπές κ.λ.π.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι των τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών.

β. Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.

γ. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.

δ. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών εκστρατειών και προγραμμάτων δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (Lobbying).

στ. Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.

ζ. Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

η. Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

θ. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή / και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.

ι. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται είναι καλές. Εργάζεται εντατικά όμως, στο γραφείο του ή στους χώρους που πραγματοποιεί τις επαφές του, υπερβαίνοντας συχνά το καθιερωμένο ωράριο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής πρέπει να είναι ευφυής, εξαιρετικά δραστήριος και κοινωνικός. Παράλληλα πρέπει να εργάζεται με σύστημα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να έχει δημιουργική φαντασία και πρωτότυπες ιδέες. Τέλος, πρέπει να έχει ευχάριστη παρουσία και να διακρίνεται για τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω τμήματα παλιότερα (πριν το σχέδιο Αθηνά) είχαν τον τίτλο: Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήμα δημοσίων σχέσεων, δηλαδή εταιρείες ΜΜΕ, σε εξαγωγικές μονάδες, σε επιχειρήσεις εμπορίου και μεταφορών, σε επιχειρήσεις υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας εμπορικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ως Στελέχη Δημοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τμήματα Δημοσίων Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας, διαφημιστικών εταιρειών, εταιριών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες. Στην Ελλάδα ή διεθνώς.

Επίσης οι πτυχιούχοι των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας μπορούν να ανελιχθούν και να διακριθούν ως Διευθυντικά στελέχη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ Διευθυντές εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων, Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ