Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος φυτικής παραγωγής ασχολείται με την ανάπτυξη των γεωργικών επιστημών ως προς την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, καθώς και την αντιμετώπιση και επίλυση των γεωργικών προβλημάτων (π.χ. αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας, καταπολέμηση ασθενειών κ.α).

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνολόγος φυτικής παραγωγής εργάζεται στην ύπαιθρο, συχνά κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, παρέχοντας συμβουλές στους γεωργούς. Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παράσχει συμβουλές γεωργικού περιεχομένου στους αγρότες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος φυτικής παραγωγής πρέπει να αγαπά τη ζωή στην ύπαιθρο, να είναι συνεργάσιμος, κοινωνικός, να διαθέτει πειθώ και παρατηρητικότητα και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Επίσης, πρέπει να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων μέσα από την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής  των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι, η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση, γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή, φυτώρια).

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτό-απασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

1. Ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών.

2. Παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

3. Δημιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών, κήπων, πάρκων, φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δένδρων, πρασίνου οδοποιίας, χλοοταπήτων γηπέδων και άλλων έργων πρασίνου.

4. Συγκεντρώσεις φυτικών προϊόν-των, που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή στο Δημόσιο.

5. Συμμετοχή σε διενέργεια μαζικών ψεκασμών για την καταπολέμηση φυτονόσων, καθώς και συστηματικών απεντομώσεων ή απολυμάνσεων που διενεργούνται από το κράτος ή από οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες, στη φυτική παραγωγή ή στους χώρους αποθήκευσής της.

6. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής παραγωγής, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων.

7. Εμπορία αδρανών υλικών, λιπασμάτων, ορμονών, βιολογικών προϊόντων και γεωργικών φαρμάκων για την ανάπτυξη και προστασία των καλλιεργειών και την παραγωγή φυτικών προϊόντων.

8. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδαφίου η.

9. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή μελετών για διάφορα γεωργοτεχνικά έργα.

Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής έργων πρασίνου.

Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Μπορούν να συμμετέχουν στη σύνταξη αγροτικών, κτηματολογικών, εδαφολογικών, αμπελουργικών και άλλων χαρτών για γεωργική χρήση, με τη συνεργασία των κατά περίπτωση αρμοδίων τεχνικών.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της φυτικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων.

Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημ. Έργων, για την κατηγορία έργων πρασίνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της γεωργικής κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΕΕ).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ