Τεχνολόγος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων ασχολείται με την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης (logistics), με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επιμέρους λειτουργιών της. Συγκεκριμένα ασχολείται με τη βελτίωση και ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών του προγραμματισμού (management του εφοδιαστικού περιβάλλοντος – διοίκηση μεταφορικής λειτουργίας, προβλέψεις), της οργάνωσης, της καθοδήγησης και της παρακολούθησης των ροών του υλικού (αποθήκευση και έλεγχος πρώτων υλών, διανομή προϊόντων, διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων), των ανθρώπων (εξυπηρέτηση πελατών και υπηρεσίες μεταπώλησης), της ενέργειας και των πληροφοριών. Γενικότερα ασχολείται με θέματα αγροτικής οικονομίας, παραγωγής, αποθήκευσης, εμπορίας, προδιαγραφών, ποιοτικού ελέγχου και νομοθεσίας προϊόντων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο εργασίας. Συνήθως εργάζεται σε εργαστήριο σε επιχειρήσεις ή βιομηχανικές μονάδες με κανονικό ωράριο όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά επειδή ασχολείται και με την τεχνική υποστήριξη των εργασιών του τομέα του, μπορεί να εργάζεται υπερωριακά και ακανόνιστα, σε δύσκολες συνθήκες, με θόρυβο, δυσάρεστες οσμές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, να είναι συνεργάσιμος και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να είναι οργανωτικός, παρατηρητικός και ευέλικτος. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις αρχών πληροφορικής η ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές μπορεί να πραγματοποιήσει κανείς στα Τμήματα Διοίκησης και Συστημάτων Εφοδιασμού.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων αναζητά εργασία σε βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν, μεταποιούν και διακινούν προϊόντα δικά τους και άλλων εταιρειών, σε οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές εταιρείες μεταφορών, σε αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίμων, σε επιχειρήσεις εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, εμπορίας και διακίνησης υλικών απαραίτητων για την τυποποίηση τροφίμων.

Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εξοπλισμού βιομηχανικών τροφίμων, παροχής υπηρεσιών (τουριστικές, διανομής εντύπων-δεμάτων κ.ά.), σε τράπεζες (ΑΤΕ, Εμπορική κ.λπ.), που δανειοδοτούν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε οργανισμούς και υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.ά.,

Επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλες υπηρεσίες υπουργείων που ασχολούνται με την αγροτική και εμπορική πολιτική, στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους, σε άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως το Χημείο του Κράτους, σταθμοί ελέγχου, πρεσβείες, που απασχολούν εμπορικούς ακολούθους κ.ά.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ασχοληθεί με την παροχή υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής σε μικρές ή μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ