Τεχνολόγος Ιχθυοκομίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, η εφαρμογή συστημάτων και τεχνικών προστασίας και αύξησης των υδρόβιων οργανισμών καθώς επίσης η άριστη οικονομική εκμετάλλευση του υδρόβιου κόσμου αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του τεχνολόγου ιχθυοκομίας – αλιείας – υδατοκαλλιεργειών.

Η προσπάθειά του αφορά στην οικονομική αξιοποίηση των αποθεμάτων σε υδρόβια ζώα και φυτά και την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους, για ποιοτικά και ποσοτικά αλιεύματα. Ειδικότερα ασχολείται με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και την αξιοποίηση του υδάτινου περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον ιχθυολόγο.

Ασχολείται επίσης με τις διασπορές ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών σε ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και θάλασσες με αλιευτική τεχνολογία που δεν προξενεί ζημιές στους ιχθυότοπους.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας τού τεχνολόγου ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών διαφέρουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Μπορεί να εργαστεί στο γραφείο, στην ύπαιθρο, στη θάλασσα ή στους χώρους παραγωγής των ψαριών.

Αναμφισβήτητα οι συνθήκες εργασίας στην ύπαιθρο και ειδικότερα στη θάλασσα, αποτελούν το δυσκολότερο μέρος των δραστηριοτήτων του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών πρέπει να είναι προσεκτικός, ακριβής, σχολαστικός, και να τον διακρίνει αίσθημα ευθύνη υπεύθυνος. Πρέπει να διαθέτει αναλυτικό πνεύμα και να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνικές εξελίξεις που επηρεάζουν το επάγγελμά του, ώστε να βελτιώνει τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιεί.

Απαιτείται επίσης να έχει καλή σχέση με τη φύση και το υγρό στοιχείο, καλή σωματική υγεία και αντοχή, αφού συχνά εργάζεται για πολλές ώρες κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Σπουδές:
Σπουδές ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών μπορούν να γίνουν στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του, ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ιχθυοκομίας – αλιείας και διαδικασίας παραγωγής ιχθυαλιευτικών προϊόντων γλυκών, υφάλμυρων και θαλάσσιων υδάτων.

Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη για την ίδρυση μονάδων εκτροφής ιχθύων, ιχθυογεννητικών σταθμών, για την οργάνωση και λειτουργία ιχθυαγορών, ιχθυοτροφικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων καθώς και για την ορθολογιστική εκμετάλλευση των ιχθυοαποθεμάτων, ιχθυοτροφικών και αλιευτικών έργων.

Μπορεί επίσης να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ