Τεχνολόγος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος διοίκησης και διαχείρισης έργων ασχολείται με τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων και λειτουργιών από πλευράς επίτευξης στόχων, αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης υλικών και περιβαλλοντικών πόρων.

Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση ενός έργου με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και επίτευξη των τεθέντων στόχων· είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις που έχουν σχέση με τη διάθεση και την κατανομή των πόρων που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή και αξιοποίησή τους.

Είναι σε θέση να αξιοποιεί και να εφαρμόζει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του management σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση των έργων και να αναπτύσσει μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου της πορείας τους. Τέλος, έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων που υποβάλλονται σε δημόσιους και κοινοτικούς οργανισμούς.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται άλλοτε στο γραφείο του, για τις μελέτες προγραμματισμού των έργων ή τη στρατηγική επίτευξης των στόχων και άλλοτε εκτός γραφείου -αντιμετωπίζοντας αντίξοες και δύσκολες συνθήκες- με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών ή την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ταξιδεύει συχνά προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο αντικείμενο της εργασίας του, συμμετέχοντας σε συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λπ.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι συνεπής, υπεύθυνος, μεθοδικός και να διαθέτει οργανωτικές, διοικητικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης, πρέπει να είναι επινοητικός, αποφασιστικός, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να έχει καλή υγεία, σωματική αντοχή και πολύ καλές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης επιχειρήσεων, πληροφορικής αλλά και τη διάθεση να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Σπουδές:

Να σημειωθεί ότι τα  τμήμα  Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων  του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το 2013 και εφεξής  (σχέδιο Αθηνά)  αποτελεί κατεύθυνση στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος διοίκησης και διαχείρισης έργων διαθέτει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολείται ως υπεύθυνος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου έργων στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα ο/η πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων:

Προγραμματίζει με την τήρηση επιστημονικών / αναλυτικών μεθόδων και των πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, θέτοντας εφικτούς στόχους.

Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στην διοίκηση ενός έργου με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και την επίτευξη των τιθεμένων στόχων.

Είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, ανθρώπινων, υλικών κ.α.) έτσι ώστε να επιτύχει την βέλτιστη κατανομή και αξιοποίηση τους.

Έχει τις γνώσεις για να αναπτύξει και να λειτουργεί μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου της πορείας έργων.

Είναι σε θέση να αξιοποιήσει και εφαρμόσει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του management σε θέματα που αφορούν διοίκηση και διαχείριση έργων και λειτουργιών.

Έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων είτε αυτές αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις οργανισμούς ή αφορούν απαιτήσεις προγραμματισμού έργων σε μελέτες που υποβάλλονται σε δημόσιους ή κοινοτικούς οργανισμούς.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ