Τεχνολόγος Διαχείρισης Πληροφοριών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος διαχείρισης πληροφοριών είναι ο ειδικός που έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει, να διαμορφώνει, να αξιολογεί και να αξιοποιεί οικονομικά τη ροή και τα προϊόντα των πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ασχολείται με την παραγωγή, τη διαχείριση και την επιχειρηματική αξιοποίηση των σύγχρονων συστημάτων πληροφόρησης.

Παράλληλα, ασχολείται με τα τεχνικά, οικονομικά και νομικά προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη δικτύωση των δομών και τη ροή των πληροφοριών.

Οι πτυχιούχοι Διαχειριστές Πληροφοριών του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Καβάλας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είτε αυτοδύναμα (ως άτομα) είτε συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, ενταγμένοι σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, είναι ικανοί:

  • Να μελετούν, να καθορίζουν και να διαχειρίζονται την ροή της πληροφορίας και να εφαρμόζουν μεθόδους προστασίας και ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών.
  • Να μελετούν, να συντηρούν και να διαχειρίζονται σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ώστε να αναζητούν, να καταγράφουν, να αποθηκεύουν και να μεταδίδουν πληροφορίες.
  • Να μελετούν, να εφαρμόζουν και να διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και γενικά συστήματα που υποστηρίζουν την λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων.
  • Να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν πληροφοριακά συστήματα, εφαρμογές πληροφορικής και έργα πληροφορικής.
  • Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να εγκαθιστούν, να συντηρούν, να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν λογισμικό συστημάτων ή εφαρμογών κάθε χρήσης και συσκευής.
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων σε λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο.
  • Να εκπονούν, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν προγράμματα επενδύσεων, σχέδια βιωσιμότητας και εφαρμογές προτύπων και έχουν το δικαίωμα τήρησης λογιστικών βιβλίων και υπογραφής ισολογισμών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Οι πτυχιούχοι Διαχειριστές Πληροφοριών του τμήματος είναι ακόμη ικανοί:

  • Να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε θέματα της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
  • Να διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
  • Να ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και που καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου ακολουθώντας συγκεκριμένο ωράριο, το οποίο αρκετές φορές υπερβαίνει, ιδιαίτερα όταν μετακινείται εκτός έδρας προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες του. Η σοβαρότητα και η ευαισθησία του αντικειμένου της εργασίας του, πέραν της πνευματικής κόπωσης, τον επιβαρύνουν με άγχος και υπερένταση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άριστη γνώση της πληροφορικής και της τεχνολογίας της επιχειρησιακής πρακτικής, η οξύνοια, η φαντασία, η συνέπεια και η εργατικότητα είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Επίσης, πρέπει να διαθέτει θέληση, υπομονή, επιμονή καθώς και επικοινωνιακές ικανότητες.

Σπουδές:

Να σημειωθεί ότι το  τμήμα  Διαχείρισης Πληροφοριών (με έδρα: ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Καβάλα) από το 2013 και εφεξής  (σχέδιο Αθηνά)  έχει μετονομαστεί σε τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι διαχειριστές πληροφοριών διαμορφώνουν τον κόσμο των πληροφοριών τόσο από οικονομική όσο και από τεχνολογική άποψη, είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το αντικείμενο λειτουργικών Διευθύνσεων ή διοικούν εξειδικευμένες στο αντικείμενο επιχειρήσεις, όπως μεσιτείας πληροφοριών κ.λ.π.

Οι απόφοιτοι των υφιστάμενων παραδοσιακών τμημάτων, είτε είναι καλοί γνώστες της γενικής πληροφορικής, είτε έχουν γενικές γνώσεις των οικονομικών. Από την αγορά λείπουν τα στελέχη εκείνα, που ενώ θα έχουν ένα σοβαρό υπόβαθρο γενικών γνώσεων, θα είναι ταυτόχρονα γνώστες της τεχνολογίας της πληροφορικής και της τεχνολογίας της επιχειρησιακής πρακτικής.

Μόνο οι απόφοιτοι που θα συνδυάζουν τα δύο αυτά στοιχεία θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το διάχυτο πλέον στην παγκόσμια αγορά αγαθό «πληροφορία», είτε στα πλαίσια της εξαρτημένης εργασίας, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και να ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και που καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους, απασχολούνται επαγγελματικά με την Τεχνολογία της Διαχείρισης των Πληροφοριών και της Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, ως στελέχη σε Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα και ως αυτοαπασχολούμενοι.

Ειδικότερα, αποστολή του Τεχνολόγου Διαχειριστή της Πληροφορίας είναι, ενδεικτικά:

Να ασχολείται με το τεχνικό μέρος της ανάλυσης των Πληροφοριακών Αναγκών και του καθορισμού των Πληροφοριακών Ροών ενός Οργανισμού.

Να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τεχνικά τις Λογικές Δομές που έχουν προκαθοριστεί για την κατάταξη και αποθήκευση των πληροφοριών του Οργανισμού.

Να παράγει και να συντηρεί τα ταξινομικά εργαλεία (θησαυρούς, Ελεγχόμενα Λεξιλόγια), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την Διαχείριση των Πληροφοριών του Οργανισμού.

Να προσεγγίζει τεχνικά τις Πληροφοριακές Πηγές που, σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση των Πληροφοριακών Αναγκών, πρέπει να αξιοποιηθούν.

Να φροντίζει ώστε τα μέσα, οι μέθοδοι και το κόστος της άντλησης των Πληροφοριακών Πηγών και της Αποθήκευσης των Πληροφοριών να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Οργανισμού.

Να εξειδικεύεται την πολιτική που έχει καθορίσει ο Οργανισμός ή η Επιχείρηση στους τομείς της Διοίκησης και της Οικονομίας και να φροντίζει μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων για την εφαρμογή και την εκτέλεση των επιμέρους αποφάσεων του Οργανισμού ή της Επιχείρησης.

Να φροντίζει για τη μορφή που τελικά θα λάβουν οι Πληροφορίες που ρέουν από τον Οργανισμού προς τους αποδέκτες τους και για τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να φτάσει το περιεχόμενο των Πληροφοριών στους αποδέκτες.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ