Τεχνολόγος Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος οικολογίας και περιβάλλοντος ασχολείται με τις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τις ισορροπίες ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον. Το αντικείμενό του είναι η ορθή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα η μελέτη, έρευνα, διοίκηση, διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων έργων, πολιτικών και σχεδίων σε ό,τι αφορά την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων, την ορθή λειτουργία μονάδων αντιρρύπανσης και την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών.

Επίσης, ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής, δηλαδή με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών προσδιορισμού, μέτρησης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και με τη μελέτη και εφαρμογή επιστημονικών αποτελεσματικών μεθόδων πρόληψης, προστασίας και ποιοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων αλλά και με την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των διεθνών κανόνων και προτύπων στο πεδίο του.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται σε γραφείο κάτω από καλές συνθήκες. Συχνά βέβαια χρειάζεται να μετακινηθεί στο περιβάλλον που μελετά οπότε μπορεί να αντιμετωπίσει αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται ευαισθησία και γνώση μηχανικής και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, αφού συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης, είναι απαραίτητη η γνώση αρχών βιολογίας, οικονομικής διαχείρισης καθώς και της περιβαλλοντικής επιστήμης.

Επίσης, πρέπει να διαθέτει οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη συνεργασία με άλλους επιστήμονες, να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και να φροντίζει για την αδιάβλητη διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Τέλος, θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της οποίας οι αποφάσεις σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος επηρεάζουν και την ελληνική πολιτική στο θέμα αυτό.

Σπουδές:
Σπουδές πραγματοποιούνται στο Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας του ΑΤΕΙ Πάτρας (Ζάκυνθος).

Να σημειωθεί ότι το ανωτέρω τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας από το 2013 και εφεξής  έχει μετονομαστεί Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος (σχέδιο Αθηνά).

Τομείς Απασχόλησης:
Απασχολείται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μόνος του ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Μπορεί να απασχοληθεί σε γραφεία μελετών, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ως εργολήπτης δημόσιων έργων (αφού λάβει το σχετικό μελετητικό και εργοληπτικό πτυχίο), σε φυσικά πάρκα, στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, σε βιομηχανικές μονάδες, τεχνικές εταιρείες, καθώς και σε άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος.

Μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του μελετητή – συμβούλου και του επιθεωρητή Περιβάλλοντος. Επίσης, μπορεί να εργαστεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αντικείμενο τη διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ