Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός μηχανοτρονικής δραστηριοποιείται σε χώρους όπου κατασκευάζονται, συντηρούνται, επισκευάζονται και ελέγχονται τα διάφορα μέρη και συστήματα του αυτοκινήτου. Εκτελεί τις τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Ελέγχει, συντηρεί και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, του κινητήρα, των συστημάτων παραγωγής και μετάδοσης ισχύος κ.λπ.

Αναλύει τη συμπεριφορά των διαφόρων ψηφιακών κυκλωμάτων και προγραμματίζει τις συσκευές και τα συστήματά του. Προϋπολογίζει το κόστος εργασιών, υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή φθοράς στο αυτοκίνητο. Εκτιμά το μέγεθος της βλάβης και αποφασίζει για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Μετρά τη ρύπανση που προκαλεί το αυτοκίνητο από την εξάτμισή του και εκτιμά τις δυνατότητες και τις επιδόσεις.

Επιλέγει, προμηθεύεται, χειρίζεται, συντηρεί και φυλάσσει όλα τα εργαλεία, συσκευές και όργανα της ειδικότητάς του. Συντηρεί και ρυθμίζει το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Αναλαμβάνει ειδικές εργασίες στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται και μπορεί να ασκεί διοικητικά καθήκοντα όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του συνεργείου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο συνεργείο αυτοκινήτων, που συνήθως είναι κλειστός, υπόγειος χώρος, με αρκετό θόρυβο και έντονες μυρωδιές. Το ωράριο είναι κανονικό αλλά η εργασία είναι κουραστική και απαιτεί αρκετές ώρες ορθοστασίας. Ο εξοπλισμός του συνεργείου με μηχανήματα νέας τεχνολογίας βελτιώνει κατά πολύ τις συνθήκες εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός μηχανοτρονικής είναι σημαντικό να κατανοεί την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις του επαγγέλματός του.

Πρέπει να διαθέτει επίσης επικοινωνιακές δεξιότητες, αυξημένη υπευθυνότητα, μηχανική ικανότητα και επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής .

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτου, συστήματα αυτομάτου ελέγχου αυτοκινήτου, δομή και λειτουργία υπολογιστικών μονάδων, εφαρμοσμένη μηχανολογία, λειτουργικά συστήματα αυτοκινήτου, συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος, μηχανοτρονική σχεδίαση, δίκτυα υπολογιστών – τηλεματική, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου, οργάνωση, λειτουργία και προτυποποίηση συνεργείου, διάγνωση βλαβών αυτοκινήτου, εναλλακτικές και νέες τεχνολογίες αυτοκίνησης, τεχνική επικοινωνίας – επιχειρηματικότητα, υγιεινή και ασφάλεια εργασίας – περιβάλλον.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός μηχανοτρονικής εργάζεται σε συνεργεία συντήρησης, επισκευής και ελέγχου όλων των μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί σε αυτοκινητοβιομηχανίες οποιασδήποτε χώρας-μέλους της Ε.Ε., εξουσιοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων, κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, επιχειρήσεις ανακύκλωσης αυτοκινητικού υλικού. Ακόμα, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει δικό του συνεργείο αυτοκινήτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ