Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικών Πληροφορικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ειδικότητα αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της εργασίας του είναι η διοικητική και διαχειριστική στήριξη του πληροφοριακού συστήματος ενός νοσοκομείου.

Χειρίζεται και υποστηρίζει συστήματα βάσεων δεδομένων για ιατρικά και νοσοκομειακά αρχεία και αφετέρου επικοινωνεί με εθνικές πληροφοριακές βάσεις δεδομένων για διαθέσιμα όργανα, υπηρεσίες υγιεινής και στατιστικές ασθενειών. Με τη βοήθεια των δικτύων έχει πρόσβαση σε ιατρικά περιοδικά, βιβλία και ιατρικές έρευνες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει τελικά, είναι σημαντικές για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του φορέα ιατρικών υπηρεσιών.

Χειρίζεται ακόμη συμβουλευτικά συστήματα για διάγνωση και θεραπεία. Τέλος, υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα, που μπορεί να οργανώνει ο φορέας, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και αναλύοντας τα δεδομένα τους.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνικός αυτός, είναι απαραίτητος σε κάθε ιατρική υπηρεσία, αρκεί εκτός από το χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή να έχει και σχετικές γνώσεις ιατρικής. Εργάζεται σε διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία, κέντρα τηλεϊατρικής και συγκεκριμένα στα εργαστήρια ιατρικής πληροφορικής.

Οι συνθήκες εργασίας του, εξαρτώνται από το βαθμό οργάνωσης και εξοπλισμού του φορέα ιατρικών υπηρεσιών που απασχολείται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, σχολαστικός και συνεπής. Επίσης, η ικανότητα οργάνωσης, η υπευθυνότητα, η αναλυτική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος, θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε τμήματα πληροφορικής των ιδιωτικών κλινικών, σε δημόσια νοσοκομεία, σε θεραπευτήρια, σε κέντρα υγείας, σε διαγνωστικά κέντρα, σε ιδιωτικά ιατρεία, σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ