Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης ασχολείται με τη συνδεσμολογία, βαθμονόμηση, τον έλεγχο και την έναρξη λειτουργίας μηχανημάτων μέτρησης ρύπανσης, καταγράφει τις ενδείξεις των μηχανημάτων ανάλυσης και προσδιορισμού των ρυπαντών, επισκευάζει τα όργανα και τους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης, ελέγχει την καλή λειτουργία και ασφάλεια των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων όσον αφορά τις διαρροές αποβλήτων.

Αξιολογεί τη λειτουργία των συστημάτων αντιρρύπανσης, εφαρμόζει την αντιρρυπαντική τεχνολογία καθώς και τις προδιαγραφές καταλληλότητας του βιομηχανικού και εργασιακού χώρου με βάση την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Εξάγει αποτελέσματα και επεξεργάζεται μετρήσεις με χρήση Η/Υ και γενικά χειρίζεται συστήματα αυτοματισμού. Συντάσσει και ενημερώνει τα σχετικά έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους υφιστάμενους κανονισμούς ή απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζει τεχνικά σχέδια και προστατεύει το οικοσύστημα.

Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται πάντα με τη μόνιμη επίβλεψη του επιστήμονα μελετητή, κατασκευαστή ή υπεύθυνου εργοταξίου, του επιστήμονα μηχανικού παραγωγής και του υπεύθυνου του εργαστηρίου ή των εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης δημόσιων, δημοτικών ή ιδιωτικών φορέων και σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα υπογραφής των αναλύσεων, της λειτουργίας και του σχεδιασμού των συστημάτων αντιρρύπανσης και κατά συνέπεια η δραστηριότητά του είναι βοηθητική στο έργο των αρμόδιων επιστημόνων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του είναι σχετικά καλές, αφού συνήθως εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης πρέπει να έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, υπεύθυνος, με αντικειμενική κρίση και να έχει δεξιότητες επικοινωνίας.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε γραφεία μελετών, κατασκευαστικές εταιρείες, εργαστήρια βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια για τον προσδιορισμό της ρύπανσης και τον έλεγχο της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ