Τεχνικός Δομικών Έργων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Απασχολείται στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας δηλαδή των κτιριακών κατασκευών. Αποτελεί μια ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στους μελετητές, στους κατασκευαστές και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που μετέχουν στην κατασκευή ενός έργου.

Ειδικότερα, καταρτίζει λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, δίνει οδηγίες στον κατασκευαστή του έργου, προτείνει μερική μετατροπή των σχεδίων στην πράξη, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Κρατάει τα στοιχεία από την επιμέτρηση του έργου, μελετά και επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του έργου, ενώ επιβλέπει και συντονίζει τα συνεργεία που το κατασκευάζουν.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες είναι καλές όταν μελετά και σχεδιάζει σε χώρο γραφείου, με καλό φωτισμό και αρκετή ησυχία. Όταν όμως επιβλέπει την κατασκευή, οι συνθήκες εξαρτώνται από την τοποθεσία, το είδος του έργου καθώς και από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η καλή αντίληψη του χώρου, η φαντασία στη δημιουργία της κατασκευής και η συνέπεια στη δουλειά του αποτελούν βασικά προσόντα. Αυτά πρέπει να συμπληρώνονται από ικανότητα συνεργασίας καθώς βρίσκεται συχνά σε ομάδες με άλλους επαγγελματίες, υπευθυνότητα και υπομονή για να μπορεί να κατευθύνει και να ελέγχει τις εργασίες.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη τεχνικού γραφείου μηχανικού, τεχνικής εταιρείας μελετών και κατασκευών, τεχνικής υπηρεσίας Οργανισμών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και γενικά μπορεί να εργαστεί σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή έργων ειδικότητας πολιτικού μηχανικού.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ