Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/Internet, έχει ως επαγγελματική ενασχόληση τη διαχείριση και την επιμέρους ανάπτυξη εφαρμογών στο Internet, όπως π.χ. τη δημιουργία ιστοσελίδων, τις εφαρμογές πολυμέσων, την επεξεργασία στοιχείων με παράλληλη ενημέρωση βάσεων δεδομένων και τη παρουσίαση αποτελεσμάτων σε Ιστοσελίδες, την εγκατάσταση υλικού και λογισμικού δικτύων Η/Υ με έμφαση στα δίκτυα Intranet/Internet, την υποστήριξη και διαχείριση επικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής, την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπληροφορικής – δικτύων Η/Υ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα Intranet/Internet.

Ο τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/Internet έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών και κυρίως στα υπερδίκτυα Internet/ Intranet. Αναλυτικότερα, έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των συστημάτων λογισμικού (επεξεργασία διαφόρων στοιχείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων) ως χρήστης συστημάτων.

Ακόμη έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει τμήματα ολοκληρωμένων εφαρμογών σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα (π.χ. εταιρείες παραγωγής λογισμικού, τράπεζες, υπηρεσίες δημοσίου τομέα) και επίσης μπορεί να αναπτύσσει προδιαγραφές προγραμμάτων κάνοντας χρήση τεχνολογιών Internet.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του τεχνικού διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/Internet, είναι ανθυγιεινές και επικίνδυνες για την υγεία του, καθώς εργάζεται σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο με υψηλά ποσοστά ακτινοβολίας και θορύβου.

Είναι υποχρεωμένος να εργάζεται πολλές ώρες μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών, να τοποθετεί προγράμματα, ιστοσελίδες, δίκτυα Intranet/Internet, κλπ, και να εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας, υποστήριξης και διαχείρισης των συστημάτων αυτών στο προσωπικό της εταιρείας για την οποία εργάζεται ή στους πελάτες της εταιρείας, εάν εργάζεται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Η πολύωρη ενασχόληση μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών, είναι πολύ πιθανόν να του δημιουργήσει προβλήματα στην όραση ή πονοκεφάλους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/Internet πρέπει να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις των πελατών του και τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Intranet/Internet, σε όλο το φάσμα των εργασιών της σύγχρονης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και να επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στον τομέα του, προκειμένου να είναι ενημερωμένος και ανταγωνιστικός.

Παράλληλα δε, πρέπει να έχει κατασκευαστική αντίληψη και επιδεξιότητα, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή, επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, καλές γνώσεις στα μαθηματικά και ικανότητα στη διδασκαλία εξειδικευμένων γνώσεων, ενώ οι επαρκείς γνώσεις του για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας, την ποιότητα των υλικών, των προϊόντων και των υπηρεσιών, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την περιβαλλοντική προστασία κ.λπ., αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής.
Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/Internet, μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισμικό επικοινωνιών αιχμής (π.χ. ΟΤΕΝΕΤ κ.λπ.), ενώ έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στα υπερδίκτυα Internet/Intranet.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ