Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Οι ασφαλείς τρόποι διάθεσης και διαχείρισης των αποβλήτων σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ειδικότερα, ο επαγγελματίας αυτός, σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς περιβάλλοντος, τοξικολόγους, χημικούς μηχανικούς κ.ά., εφαρμόζει προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος, μελετά τις ιδιότητες, αναλύει την επικινδυνότητα και διαχειρίζεται ραδιενεργά ή μη απόβλητα με εναλλακτικούς οικολογικούς τρόπους.

Παράλληλα, αξιοποιεί τεχνολογίες επεξεργασίας και απορρύπανσης αερίων και υγρών βιομηχανικών λυμάτων, εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και απομόνωσης των αποβλήτων με την ταφή τους σε στεγανοποιημένους χώρους ή ενθυλάκωσης / καθήλωσης αποβλήτων σε στερεοποιημένες μήτρες.

Ακόμη, ταξινομεί τα απόβλητα με βάση τα φυσικά και τα χημικά τους χαρακτηριστικά, μετρά τις παραμέτρους ρύπανσης του περιβάλλοντος, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τα υπάρχοντα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος και εκπομπών, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες για τις επιπτώσεις της και τις παρουσιάζει στους εμπλεκόμενους φορείς.

Επίσης, έρχεται σε επαφή με βιομηχανίες, εταιρείες παραγωγής ρύπων, βιοτεχνίες, εργοστάσια και μεγάλες μονάδες παραγωγής, συλλέγει στοιχεία για τον τύπο και την ποσότητα των αποβλήτων τους, πραγματοποιεί μετρήσεις και προτείνει τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων σε συνεργασία με τους μηχανικούς, αλλά και εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης υλικών.

Επιπλέον, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα ρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος, κυρίως σε περιοχές με έντονη (ρυπογόνο) βιομηχανική δραστηριότητα, εισηγείται τη λήψη μέτρων για την πρόληψη ή αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και, τέλος, ενημερώνεται σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τη σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία και τις παρεμβάσεις οικολογικού χαρακτήρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν και το συντονισμό των διαδικασιών για τη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση και διάθεση των αποβλήτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, συμμετέχει σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης, ανάκτησης πρώτων υλών κ.ά. με διττό στόχο: την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως συνεργάζεται με επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, όπως μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς, βιολόγους και τοξικολόγους, για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Εργάζεται με βάση το ωράριο του φορέα όπου απασχολείται, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης του έργου.

Μπορεί να εργάζεται σε γραφείο, με καλές συνθήκες, αλλά και σε ανοιχτό χώρο για συλλογή στοιχείων, όταν πραγματοποιεί μετρήσεις σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και όταν διαχειρίζεται απόβλητα, οπότε επιβάλλεται να λαμβάνει μέτρα προστασίας από τις τοξικές και άλλες επικίνδυνες ουσίες.

Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σε διάφορες ερευνητικές μελέτες και προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. Ακόμα, απαιτείται να διαθέτει παρατηρητικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια όσον αφορά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της κείμενης νομοθεσίας.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε οργανωμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων στη βάση οικολογικών και οικονομικών κριτηρίων (όπως η Waste Management International), στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).

Σε διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διάθεση ραδιενεργών και επικίνδυνων αποβλήτων, σε εταιρείες βιολογικής επεξεργασίας και αξιοποίησης τοξικών και μη λυμάτων, σε τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ