Τεχνικός Αρδεύσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός αρδεύσεων εφαρµόζει τεχνικές και µεθόδους που αποσκοπούν στην ορθολογική εφαρµογή και χρήση του νερού στο έδαφος και τις καλλιέργειές του, ώστε να διατηρηθούν οι καλύτερες συνθήκες εδαφικής υγρασίας για την ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργούµενων φυτών, να προστατευτούν και να βελτιωθούν οι υδάτινοι και εδαφικοί πόροι, ώστε να είναι κατάλληλοι για µόνιµη γεωργική χρήση, και να ελαχιστοποιηθεί η οικονοµική επιβάρυνση που προέρχεται από την εφαρµογή της άρδευσης στην παραγωγική διαδικασία.

Φροντίζει για την εγκατάσταση, τη λειτουργία (βάσει της υφιστάµενης µελέτης από τον αρµόδιο τεχνικό επιστήµονα), τη συντήρηση, την επισκευή όλων των αρδευτικών και στραγγιστικών συστηµάτων, είτε σε επίπεδο ατοµικών δικτύων µεµονωµένων παραγωγών είτε σε επίπεδο συλλογικών δικτύων Οργανισµών Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Προωθεί, προβάλλει και διαθέτει προϊόντα που έχουν άµεση σχέση µε τον εξοπλισµό δικτύων άρδευσης και στράγγισης και φροντίζει για την ασφάλεια των εργαζοµένων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε καλές συνθήκες γραφείου, συχνά όµως επισκέmεται τους χώρους των έργων, προκειµένου να επιβλέπει την πορεία τους, όπου εκεί αντιµετωπίζει τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός αρδεύσεων οφείλει να είναι µεθοδικός, οργανωτικός, συνεργάσιµος, να του αρέσει η εργασία στη φύση, καθώς επίσης πρέπει να αγαπά και να προστατεύει το περιβάλλον.

Σπουδές:
Σπουδές µπορούν να γίνουν σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός αρδεύσεων µπορεί να εργαστεί σε οργανισµούς εγγειοβελτιωτικών έργων του Δηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον ιδιωτικό τοµέα ή αυτόνοµα ως ειδικός τεχνικός σε επιχειρήσεις αρδευτικών και στραγγιστικών εξοπλισµών, µελετών και εγκαταστάσεων ή και σε συνεργασία µε άλλο εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Μπορεί να συνεργαστεί µε γεωπόνους ειδικούς στις Έγγειες Βελτιώσεις και τη Γεωργική Μηχανική σε έργα πρασίνου και περιβάλλοντος.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ