Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (Φυσικό Αέριο)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός αερίων καυσίμων εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους αλλά και συνολικών προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών ασφαλείας φυσικού αερίου. Εκτελεί εργασίες σύμφωνα με τα σχέδια, τις γενικές και ειδικές οδηγίες.

Συντάσσει και ενημερώνει τα σχετικά έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης καύσιμων αερίων. Επιλέγει και συντηρεί συσκευές και υλικά που χρησιμοποιεί στην εργασία του.

Ελέγχει τις εγκαταστάσεις αερίων και εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν κατασκευές ή μετατροπές εγκαταστάσεων καύσιμων αερίων και συντάσσει τις σχετικές προσφορές.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του είναι δύσκολες, κυρίως όταν ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση μιας μονάδας φυσικού αερίου, γιατί οι χώροι είναι συνήθως κλειστοί, χωρίς φωτισμό, γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός αερίων καυσίμων πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεθοδικός, υπεύθυνος, ευσυνείδητος και να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή. Επίσης είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας να εκτελεί με ιδιαίτερη προσοχή την εργασία του σε όλα τα επίπεδα.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Επίσης σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης :
Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος μικρομεσαίας ή και μεγάλης επιχείρησης, που ασχολείται με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών διατάξεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η καύση αερίων καυσίμων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ