{0314} : Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/04/2024

Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθήνας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 8203 101-102-104, Fax: 210 8225 677, E-mail: marktg@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός του τμήματος είναι η προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, η ανάπτυξη της έρευνας και η κάλυψη των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων και Οργανισμών σε δύο ειδικούς τομείς: το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το μάρκετινγκ και επιχειρησιακή επικοινωνία είναι ένα πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολείται με τη διοίκηση των αγορών στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Πρόκειται για την εξωστρεφή διοικητική λειτουργία της επιχείρησης που περιλαμβάνει πολλά επιμέρους θέματα. Σε αυτά ανήκουν, μεταξύ πολλών άλλων, η αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, η δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων, η επικοινωνία με την αγορά, η αποτελεσματική διάθεση προϊόντων μέσω κατάλληλων εμπορικών δικτύων, η τιμολόγηση, η έρευνα και ανάλυση της αγοράς στο φως εμπειρικών δεδομένων, η κατανόηση της αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, και η διαχείριση των σχετικών ανθρώπινων πόρων.

Επιπροσθέτως, οι ραγδαίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο, με χαρακτηριστικές εφαρμογές στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και στην αυτόματη συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, και η ψυχολογία.

Τέλος να σημειωθεί ότι το τμήμα σύμφωνα με το ΦΕΚ 3482 τ.Β’/05.07.2022  προσφέρει επιπλέον  Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών (Θ.Π.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακό Επιχειρείν – DigiBiz» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης στο πεδίο του Ψηφιακού Επιχειρείν και την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα όπως, η Επιχειρηματικότητα, η Εμπειρία Χρήστη (UX), το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και το Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής (χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), κάθε κύκλου σπουδών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Μάρκετινγκ και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις αγορές (δηλ. καταναλωτές, αγοραστές, πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, εξαγωγές) στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Θέματα όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κοινωνικά Δίκτυα, Καινοτομία, Διαφήμιση στο Ίντερνετ, Ψηφιακή Επικοινωνία, Πωλήσεις, Διοίκηση Ποιότητας, Ηγεσία, Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Τμήματος.

Επίσης, κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές αναπτύσσουν διαπροσωπικές δεξιότητες, απαραίτητες για την αγορά εργασίας, όπως επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, αποτελεσματική συνεργασία, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητα και ομαδικότητα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά: το πρώτο αφορά στην ισορροπία μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης, αφού συνυπάρχουν μαθήματα ποσοτικά/τεχνικά, όπως Πληροφορική, Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Σχεδιασμός Διαφήμισης, κ.λπ., με μαθήματα ποιοτικά/συμπεριφορικά, όπως Βιομηχανική Ψυχολογία, Συμπεριφορά Οργανώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ιστορία της Τέχνης, κλπ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στην ισορροπία μεταξύ της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει γενικά και εξειδικευμένα μαθήματα. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, η ψυχολογία κ.λπ.

Στα πρώτα τρία χρόνια σπουδών τους, οι φοιτητές  αποκτούν μια σφαιρική – γενική εικόνα και γνώση όλων των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, δηλαδή αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ, οικονομικά, λογιστική και χρηματοοικονομική.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Επιχειρησιακή Αναλυτική
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Εισαγωγή στη Διοίκηση  Επιχειρήσεων,  Ψυχολογία,  Ποσοτικές Μέθοδοι, Εργαλεία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, Οικονομική και Επιχειρήσεις, Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Λογιστική, Επικοινωνία στην Πράξη, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Πολιτική Προϊόντος, Έρευνα Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Δημόσιες Σχέσεις, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Οργάνωση Πωλήσεων,  Ξένη Γλώσσα, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,  Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Τιμολόγηση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δίκτυα Διανομής και Logistics, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Αγροτικών  Προϊόντων και Τροφίμων, Μάρκετινγκ μη  Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Μοντέλα Αποφάσεων Μάρκετινγκ, Δίκαιο των Επιχειρήσεων και της Επικοινωνίας, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Διαφωνιών, Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Το Marketing, ως κλάδος της διοίκησης των επιχειρήσεων μελετά και αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους, που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ανάγκες των πελατών τους. Μέσω της επικοινωνίας μεταδίδονται μηνύματα που έχουν στόχο να δημιουργήσουν θετική εικόνα για τα προϊόντα και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Τα τμήματα Marketing προάγουν τη γνώση στους τομείς τοποθέτησης προϊόντος, επικοινωνίας, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων.

Σύμφωνα  με την επίσημη ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών σε αρκετούς τομείς.

Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την έναρξη της δικής τους επιχειρηματικής δράσης.

Τέλος, το υπόβαθρο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας   του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.πηγή: Unique Minds GR

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0314

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 :  1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  184 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.800

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.200

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.600

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.800

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ