Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η άμεση παροχή τεκμηριωμένης συμβουλευτικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και διάχυσης της επιχειρηματικής γνώσης στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, καλύπτοντας έτσι τις βασικές ανάγκες εκείνων που ετοιμάζονται για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος επιχειρηματικότητας διερευνά κατά πόσον η επιχειρηματική ιδέα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες, τις οικονομικές δυνατότητες και στους στόχους του και τον υποστηρίζει στην κατάρτιση του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού του πλάνου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η έρευνα και η ανάλυση αγοράς, οι στρατηγικές μάρκετινγκ, η ανάλυση πολιτικής προϊόντος, οι πιθανοί πελάτες, οι πηγές χρηματοδότησης κ.ά.

Παράλληλα, προσφέρει πληροφόρηση για την έννοια και τα χαρακτηριστικά των διάφορων νομικών μορφών επιχειρήσεων, τις νομικές προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιρείας ή επιχείρησης (εταιρική σύμβαση, καταστατικό, διατυπώσεις δημοσιότητας κ.λπ.), τις ενέργειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Επίσης, ενημερώνει αναφορικά με τις διαδικασίες του ελέγχου της επωνυμίας και της εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, τη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, αλλά και τις υποχρεώσεις των εταίρων αναφορικά με τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή της επιχείρησης.

Επιπλέον, είναι δυνατόν να πληροφορεί για θέματα αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ή μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής, αλλά και για ζητήματα λύσης της εταιρείας ή της επιχείρησης. Ας σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του συμβούλου επιχειρηματικότητας είναι υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός, καθώς την τελική ευθύνη για το σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου την έχει πάντα ο εν δυνάμει επιχειρηματίας.

Επιπλέον, αναπτύσσει και υλοποιεί δράσεις προώθησης και ενημέρωσης του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας του, και αναλαμβάνει τις αναγκαίες δημόσιες σχέσεις για την ομαλή λειτουργία της. Τέλος, συχνά συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες ώστε να είναι σε θέση να παραπέμπει τους εν δυνάμει επιχειρηματίες στον κατάλληλο νομικό σύμβουλο, φοροτεχνικό – λογιστή, ειδικό μάρκετινγκ, αναλυτή δεδομένων ή ειδικό πληροφορικής για περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, σε ευχάριστη ατμόσφαιρα και φωτεινό περιβάλλον, όπου έχει στη διάθεσή του όλον τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Χρειάζεται να αφιερώνει αρκετό χρόνο για μελέτη των νέων προγραμμάτων επιδοτήσεων από διάφορους φορείς, και να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας με το διεπιστημονικό προσωπικό του φορέα στον οποίο εργάζεται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από τα πεδία της Συμβουλευτικής, του Προσανατολισμού, της Ψυχολογίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Νομικής, της Οικονομίας, της Πληροφορικής κ.ά. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει υπομονή, επιμονή, κοινωνική ευαισθησία, αξιοπιστία, εχεμύθεια, επικοινωνιακές ικανότητες και οργανωτικές δεξιότητες.

Επίσης, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, η επιδεξιότητα στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και η δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων, στα πλαίσια της διά βίου μάθησης, διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο αποκλειστικά στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας προς το παρόν δεν προσφέρονται στη χώρα μας.

Συναφείς σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επίσης, σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επιπλέον, αρκετοί φορείς στο χώρο της παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών πραγματοποιούν ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον ΕΟΜΜΕΧ, στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στα Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στα Κέντρα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων (Παλιννοστούντων, Τσιγγάνων κ.λπ.), στα Γραφεία Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Γραφεία Ανέργων των Δήμων, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, στα Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων, στις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του υπουργείου Παιδείας, στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε θεραπευτικές κοινότητες και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων κ.λπ., σε ιδιωτικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, στο τμήμα προσωπικού ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων διαφόρων επιχειρήσεων κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και στήριξης επιχειρηματικότητας. Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια, ανάλογα με το επίπεδο και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων.

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με την ανάδειξη του δυναμικού των εκπαιδευόμενων με μεθόδους που ενισχύουν την αυτεπίγνωση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικότητας στο μάνατζμεντ και σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και δημιουργίας συνεταιριστικών μονάδων.

Όσον αφορά τους ιδιώτες, μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση σχεδίου καριέρας, τη διερεύνηση παραγόντων ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, τον προσδιορισμό διευκολυντικών παραγόντων για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους κ.ά.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με την υποστήριξη και καθοδήγηση νέων επιχειρηματιών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών (πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, βιοτεχνολογία και αγροβιοτεχνολογία, ιατρική, βιοϊατρική και τηλεματικές εφαρμογές, υλικά και ιδιαίτερα πολυμερή, καταλύτες και επιφανειακές κατεργασίες, εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως laser στους χώρους του πολιτισμού και της συντήρησης αρχαιοτήτων, θαλάσσιες τεχνολογίες και βιοτεχνολογίες, τεχνολογίες περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και νέες μορφές ενέργειας) και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ