Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η λύση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία κοστολόγησης βιομηχανικών-βιοτεχνικών προϊόντων στις διάφορες επιχειρήσεις. Δραστηριοποιείται για να προσδιορίσει τα διάφορα είδη κόστους, προκειμένου η οικονομική μονάδα να επιτυγχάνει τους στόχους της χωρίς αποκλίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα πρωταρχικά στοιχεία κόστους και συντάσσει τις διάφορες καταστάσεις κοστολόγησης (π.χ. ανάλυση επιμερισμού εξόδων, κόστος παραγωγής προϊόντος και κόστος λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης). Πραγματοποιεί τις λογιστικές εγγραφές που αφορούν το κόστος, αναλύει και χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες, που αφορούν την οικονομική διάρθρωση, απόδοση και διαχειριστική πολιτική.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου με κανονικό ωράριο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει κυρίως να τον διακρίνει συνέπεια ως προς τις προθεσμίες που τίθενται, και να είναι μεθοδικός, συνεργάσιμος και προσεκτικός.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε μεγάλη ή μικρομεσαία μεταποιητική ή κατασκευαστική, βιομηχανική ή βιοτεχνική μονάδα, καθώς και σε επιχειρήσεις δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ