Στέλεχος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της σύγχρονης οικονομίας (βιομηχανία, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών), συνδυάζοντας την εφαρμογή των αρχών διοίκησης με τα οικονομικά, τις ποσοτικές μεθόδους, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες (νέες τεχνολογίες).

Εντοπίζει και ασχολείται με την επίλυση των προβλημάτων της επιχείρησης χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον των μεθόδων λήψης απόφασης και των τεχνολογικών εφαρμογών και διαμορφώνει το περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (eBusiness), με βάση το διαδίκτυο (internet).

Συνδυάζοντας τις γνώσεις διοικητικής επιστήμης αλλά και διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών, σχεδιάζει στρατηγικές και προτείνει τρόπους και ενέργειες που θα πρέπει να κάνει η σύγχρονη επιχείρηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών της λειτουργιών σύμφωνα με τις τεχνολογικές αλλαγές, με στόχο να βελτιώσει το δείκτη ανταγωνιστικότητάς της στη διεθνοποιημένη οικονομία της σύγχρονης αγοράς.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της οικονομίας και της τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, προτείνει τρόπους οργανωτικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων ώστε να επιτύχουν την διεπιχειρησιακή διασύνδεση των δραστηριοτήτων τους, αφού κάθε μια λειτουργία της επιχείρησης (παραγωγή, μάρκετινγκ, πωλήσεις, χρηματοοικονομική, λογιστική, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων) έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες μιας ολόκληρης αλυσίδας ενεργειών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου χωρίς σταθερό ωράριο, αφού εξαρτάται από το φόρτο εργασίας, τα χρονοδιαγράμματα που έχει καθώς και τις συναντήσεις με άλλους παράγοντες και στελέχη της επιχείρησης για την ολοκλήρωση των μελετών και των προτάσεών του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να έχει οργανωτικές, διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Να είναι υπεύθυνος, οργανωτικός, μεθοδικός, να διαθέτει ευστροφία, επινοητικότητα, αναλυτική, αφαιρετική σκέψη και κρίση και να είναι συνεργάσιμος και με επικοινωνιακές ικανότητες.

Απαραίτητο είναι να ανανεώνει τις γνώσεις του στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών της λειτουργιών της.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχουν τα παρακάτω τμήματα:

Τομείς Απασχόλησης:
Απασχολείται ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και σε όλους τους τομείς και τις ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως: Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, αλλά και στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας και σε ειδικότητες αιχμής όπως: Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και διοίκηση νέων επιχειρήσεων -Πωλήσεις και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και Μεταφορών – Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet, Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων και Διαδικασιών (Επιχειρησιακή Ανάλυση) – Διοίκηση Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων -Διοίκηση Ψηφιακών Καναλιών και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων-Λήψη Αποφάσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρησιακή Στρατηγική – Χρηματοοικονομική Μηχανική και Διοίκηση – Διοίκηση Γνώσης και Μάθησης.

Οι μεταλλαγές που έχουν συντελεστεί στη δομή και το χαρακτήρα των επιχειρησιακών λειτουργιών έχουν καταστήσει την τεχνολογία ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στον οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Σήμερα, και πολύ περισσότερο στο μέλλον, οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν στελέχη των παραδοσιακών εξειδικεύσεων.

Το στέλεχος διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας μπορεί με τον συνδυασμό γνώσεων διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένων με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, να αντιμετωπίσει τα πολυδιάστατα διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο, έντονα ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ