Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και οι όροι διεξαγωγής τους, η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων εισαγωγικού-εξαγωγικού προσανατολισμού αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας του. Η ανάγκη αυτής της ειδικότητας προέκυψε από την τεράστια αύξηση των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, από την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την οργάνωση όλων των αγορών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες είναι καλές. Ταξιδεύει συχνά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να παρακολουθεί σεμινάρια ή συνέδρια και να ενημερώνεται για οικονομικά και εμπορικά θέματα εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει υψηλή νοημοσύνη, μεθοδικότητα, ικανότητα πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών καθώς και διπλωματικές ικανότητες. Απαραίτητες είναι οι καλές γνώσεις οικονομικών, μαθηματικών και εμπορικών σχέσεων. Επίσης, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει τα νέα φαινόμενα και προβλήματα της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και εμπορικής ζωής.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται από το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, παράρτημα Καστοριάς.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μετά την αποφοίτησή τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου μπορούν να ασχοληθούν με χρηματιστηριακές δραστηριότητες καθώς και με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στις εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας, σε επιχειρήσεις, τράπεζες, στο υπουργείο Εμπορίου, σε οργανισμούς στήριξης εξαγωγών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ