Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο πωλητής αμοιβαίων κεφαλαίων ασχολείται με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζεται αναφορικά με επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό και επενδυτικό τους προφίλ και ασχολείται με τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στη χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά, με στόχο την κατάλληλη σύνθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (διαθεσίμων, ομολογιών και μετοχικού), την οποία θα προτείνει στον πελάτη.

Συνθήκες Εργασίας:
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτεί σύγχρονο και πολυτελές περιβάλλον εργασίας, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση πελατών. Έχει προσωπικό γραφείο, γραμμή φαξ, τηλέφωνο, σύνδεση στο διαδίκτυο και το χρηματιστήριο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει και προσωπικό γραμματέα.

Συχνά χρειάζεται να συναντά τους πελάτες του εκτός του χώρου εργασίας του. Εργάζεται αρκετές ώρες, συνήθως κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτεί υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, εχεμύθεια και οξεία αντίληψη όσον αφορά τις προσωπικές ανάγκες του υποψήφιου πελάτη. Η διορατικότητα και η ικανότητα οικονομικών αναλύσεων είναι απαραίτητα στοιχεία για να ανταποκριθεί ο πωλητής αμοιβαίων κεφαλαίων στα καθήκοντα του.

Επίσης θα πρέπει να είναι φιλικός, προσιτός και με ιδιαίτερες ικανότητες επικοινωνίας, ώστε να αντλεί όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό, επαγγελματικό και οικονομικό προφίλ των πελατών. Τέλος θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις διεθνείς εξελίξεις, τις τάσεις και τις μεταβολές των αμοιβαίων κεφαλαίων και γενικότερα των στοιχείων των κεφαλαιαγορών.

Σπουδές:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος είναι η παρακολούθηση εξειδικευμένου σεμιναρίου «Εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων». Αντίστοιχα σεμινάρια υλοποιούνται από τόσο από εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. ΚΕΚ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών), όσο και από εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα και ασφαλιστικές εταιρείες.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων είναι το απολυτήριο λυκείου. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται σε 30 διδακτικές ώρες τουλάχιστον, οι οποίες μπορούν να μειώνονται σε 20 τουλάχιστον, προκειμένου για εκπαιδευόμενους που έχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή αποδεδειγμένη τριετή προϋπηρεσία σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου), καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος αφορά βασικές έννοιες μακροοικονομίας, μορφές επενδύσεων, ορισμός – περιγραφή – θεσμικό πλαίσιο αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικούς κινδύνους και σύνθεση χαρτοφυλακίου, διαδικασίες πώλησης και εξαγοράς μεριδίων και κώδικα δεοντολογίας των θεσμικών επενδυτών. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο πωλητής αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου), καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρίες.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ