Πολιτικός Μηχανικός Παράκτιων και Λιμενικών Έργων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η ανάληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μηχανικών μελετών για τη διαχείριση και τη βελτίωση της παράκτιας ζώνης, καθώς και η εξέταση των επιδράσεων λιμενικών έργων στις ακτές.

Ειδικότερα, ασχολείται με τη μηχανική μελέτη του χώρου όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί κάποιο έργο ανάπτυξης των ακτών, καταγράφει και αξιολογεί τους παράκτιους πόρους και διάφορες παραμέτρους ποιότητας της ακτής, συντάσσει τεχνικές εκθέσεις ασχολείται με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Ακόμη, αξιοποιεί την κυματική θεωρία του δυναμικού, καθώς και τις θεωρίες των βραχέων και μακρών σχηματισμών και μελετά την αλληλεπίδραση των ρευμάτων και των κυματισμών στην παράκτια ζώνη, προκειμένου να δημιουργήσει προσομοιώσεις των παράκτιων διεργασιών και των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας.

Στην εργασία του χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους και μεθοδολογία έρευνας, αριθμητικές τεχνικές και εργαλεία πληροφορικής, επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει συλλέξει σε ειδικό λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, συντάσσει θεματικούς χάρτες χωρικών δεδομένων, διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων και υποβάλλει προτάσεις στην πολιτεία για άμεσες και έμμεσες κρατικές παρεμβάσεις αναφορικά με την ανάπλαση της παράκτιας ζώνης και την κατασκευή λιμενικών έργων που ανταποκρίνονται στις δράσεις των κυματισμών.

Παράλληλα, στις αρμοδιότητές του εντάσσεται ο σχεδιασμός περιβαλλοντικών μελετών και τεχνικοοικονομικών εκθέσεων για την πρόληψη ή την αποκατάσταση της ρύπανσης των υδάτων αξιοποιώντας επιστημονικές θεωρίες και πραγματοποιώντας μετρήσεις για τον υπολογισμό της αραίωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη διάθεση λυμάτων σε λιμάνια, σε λίμνες και στη θάλασσα μέσω υποβρύχιων αγωγών και διαχυτήρων, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνθήκες Εργασίας:
Μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς, βιολόγους, τοξικολόγους, οικολόγους για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Εργάζεται με βάση το ωράριο του συγκεκριμένου φορέα που απασχολείται, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης τεχνικών μελετών. Μπορεί να εργάζεται σε γραφείο όταν συντάσσει τεχνικές εκθέσεις, αλλά και στην ύπαιθρο όταν επιβλέπει την πορεία του έργου που έχει σχεδιάσει.

Στη δεύτερη περίπτωση είναι εκτεθειμένος σε διάφορες καιρικές συνθήκες, χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς τις κατασκευαστικές εργασίες και επιβάλλεται να λαμβάνει μέτρα προστασίας τόσο για την προσωπική του ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των εργατών και του υπόλοιπου προσωπικού, λόγω του υψηλού κινδύνου για πρόκληση ατυχημάτων.

Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια ή για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σε διάφορες ερευνητικές μελέτες διαχείρισης λυμάτων και, γενικότερα, περιβαλλοντικής προστασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται άρτια επιστημονική εξειδίκευση, γνώση στοιχείων της Δυναμικής Ωκεανογραφίας, της Υδραυλικής Μηχανικής και της Οικολογίας ακτών. Ακόμη, πρέπει να τηρεί με ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια τους κανόνες ασφαλείας και να διαθέτει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του, δημιουργικότητα, επιδεξιότητα στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για τα επιτρεπόμενα όρια και τις διαδικασίες διάθεσης λυμάτων, τις αρχές της υγειονομικής μηχανικής και να είναι διατεθειμένος να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια και τις νέες εξελίξεις στον επιστημονικό του τομέα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική Μηχανική».

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, ως υπάλληλος σε υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, υπουργείο Ανάπτυξης), στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε κατασκευαστικές βιομηχανίες, σε διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με την οργάνωση και την εκτέλεση οποιουδήποτε προγράμματος που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μέτρηση και τον έλεγχο ρύπανσης και διάθεσης αποβλήτων και λυμάτων, μεγάλα τεχνικά γραφεία και γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους τομείς της Υδραυλικής Μηχανικής, της Οικολογίας των Ακτών και της Δυναμικής Ωκεανογραφίας.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως, όπως η WMX Technologies και η θυγατρική της Waste Management International, που προσφέρουν σημαντικό έργο στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μεγάλων μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων μέχρι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή  της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με την εφαρμογή μεθόδων προσομοίωσης και διαφόρων εργαλείων της πληροφορικής στη διαχείριση και βελτίωση της παράκτιας ζώνης.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ